RÅ 1994 not 391

Not 391. Överklagande av Jasmine B. ang. bistånd enligt

6 § socialtjänstlagen. - Östra Socialförvaltningen i Malmö

stad beviljade den 4 augusti 1992 Jasmine B. fortlöpande

kompletterande socialbidrag i enlighet med Malmö stads

bruttonorm. Jasmine B. överklagade till Länsrätten i

Malmöhus län. I dom den 26 november 1992 fann länsrätten

henne berättigad till bistånd i enlighet med den av

Socialstyrelsen utarbetade vägledande normen för

socialbidrag och tillerkände henne rätt till bistånd med

ytterligare 291 kr. Länsrättens dom överklagades av

socialförvaltningen till Kammarrätten i Göteborg som i den

nu överklagade domen inte ändrade länsrättens dom. -

Jasmine B. överklagade kammarrättens dom och yrkade att

underskottet skulle utbetalas retroaktivt. -

Regeringsrätten (1994-06-13, Wahlgren, Brink, Dahlman,

Berglöf, B. Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens

avgörande. Enligt 33 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får talan mot kammarrätts beslut föras av den som beslutet angår om beslutet gått honom emot. - Jasmine B. har inte överklagat länsrättens dom till kammarrätten. Kammarrättens dom innebar inte någon ändring i länsrättens dom. Den kan vid angivna förhållanden inte anses ha gått Jasmine B. emot. Hennes överklagande av kammarrättens dom kan därför inte tas upp till prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd II 1994-06-02, Holmstedt)

*REGI

*INST