RÅ 1994 not 392

Not 392. Överklagande av Caroline L. ang. förstörande av

omsorgshandlingar. - Kammarrätten i Stockholm (1993-11-29,

Wennerholm, Rosenlund, Tiger) ändrade inte ett beslut av Socialstyrelsen genom vilket Monica och Tommy L:s ansökan om förstöring av omsorgshandlingar avseende Caroline L. avvisats. - Hos Regeringsrätten begärde Caroline L. prövningstillstånd och yrkade att alla handlingar om henne skulle förstöras. - Regeringsrätten (1994-06-13, Wahlgren, Brink, Dahlman, Berglöf, B. Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Caroline L. har inte fört talan

i underinstanserna och äger därför inte överklaga

kammarrättens dom. Hennes begäran om prövningstillstånd kan

därför inte tas upp till prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd II 1994-06-02, Holmstedt)

*REGI

*INST