RÅ 1994 not 398

Not 398. Ansökan av Kamel H. om återställande av försutten

tid i ärende om uppehållstillstånd m.m. - Invandrarverket

beslutade den 23 februari 1993 att avslå en ansökan från

Kamel H. om uppehållstillstånd m.m. Han avvisades enligt

4 kap. 6 § utlänningslagen (1989:529). Beslutet delgavs

Kamel H. den 4 mars 1993. Skrivelse med överklagande av

beslutet inkom till Invandrarverket den 28 maj 1993. I

beslut den 24 juni 1993 avvisade Invandrarverket

överklagandet med hänvisning till att det kommit in för

sent. - Kamel H. yrkade att den försuttna tiden för att

överklaga Invandrarverkets beslut den 23 februari 1993

skulle återställas. - Till stöd för sin ansökan anförde han

i huvudsak följande. Efter överenskommelse mellan honom och

hans dåvarande ombud, advokat Lars Sjödin, upprättade och

avsände denne ett överklagande den 2 mars 1993. Den 1 mars

hade han försäkrat sig per telefon med Sjödin om att

överklagandet skulle inges. Någon dag senare erhöll han en

kopia av överklagandet. Han ringde då Sjödin för att

förhöra sig om att det korta brevet räckte som

överklagande. Under april, maj och juni månader kontaktade

han sitt ombud vid minst tre tillfällen för att efterhöra

när besvärsinlagan skulle kompletteras. I juni ringde han

också Invandrarverket och fick då besked att Sjödin givit

in ett överklagande den 28 maj per fax.

Originalöverklagandet av den 2 mars fanns emellertid inte

diariefört hos Invandrarverket. Han gjorde gällande att

hans ombud borde ha kontrollerat att överklagandet kommit

in till Invandrarverket. Gällande praxis var i och för sig

sådan att ombuds försummelse inte ansågs utgöra

tillräckligt skäl för att återställa försutten tid. I detta

fall hade han emellertid vilseletts genom att ombudet

tillställt honom en kopia av överklagandet inom

klagofristen. Han hade därmed saknat skäl att anta annat än

att överklagandet var riktigt ingivet. Vilseledandet

innebar att det förelåg sådana speciella omständigheter som

borde föranleda återställande av den försuttna tiden. Han

hade också i övrigt gjort vad som på honom ankom för att

försäkra sig om att överklagande ingivits inom föreskriven

tid. - Regeringsrätten (1994-06-14, M. Sjöberg, Werner, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Kamel H. har inte visat att sådana omständigheter föreligger som bör föranleda återställande av den försuttna tiden. Ansökningen skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1994-06-07, Hoffstedt)

*REGI

*INST