RÅ 1994 not 4

Överklagande av Kamal A. H. ang. utbyte av utländskt körkort. - Kamal A. H. ansökte om att få byta ut sitt irakiska körkort mot ett svenskt

Not 4. Överklagande av Kamal A. H. ang. utbyte av utländskt körkort. - Kamal A. H. ansökte om att få byta ut sitt irakiska körkort mot ett svenskt. - Länsstyrelsen i Västmanlands län (1991-08-20) avslog ansökningen med följande motivering: Statens kriminaltekniska laboratorium, som undersökt Ert körkort, har gjort följande anmärkningar: "Upplagebeteckning saknas. Vidare är klamrarna av den typ som används i manuella häftapparater. Stämpelmärket är i högtryck. Normalt är dessa framställda i djuptryck. Ojämn perforering som inte synes maskinellt framställd". - Ni har fått del av laboratoriets undersökning. Ni har även förelagts att ge in en utredning som styrker att Ni vid ansökningstillfället hade ett gällande körkort. - Ni har i skrivelse bl.a. uppgett att Ni är politisk flykting och kan därför inte gå till irakiska ambassaden eller åka till Irak för att hämta bevis. - Länsstyrelsen finner att det av Er företedda körkortet inte kan ligga till grund för utbyte till svenskt körkort. - I överklagande vidhöll Kamal A. H. sin ansökan. - Kammarrätten i Stockholm (1991-09-23, Bonnert, Rosenberg, Lundqvist Norling) fann i likhet med länsstyrelsen att Kamal A. H. inte hade styrkt att han hade ett i Irak gällande körkort och lämnade besvären utan bifall. - Kamal A. H. fullföljde sin talan. - Han vidhöll att hans irakiska körkort var gällande när ansökningen om utbyte gjordes. Han åberopade körkortet och ett till Regeringsrätten ingivet intyg, daterat den 19 maj 1992, från Generaltrafikbyrån i Irak, Trafikbyrån i Sulaimaniyahprovinsen. - Regeringsrätten (1994-01-11, Voss, Dahlman, Berglöf, Swartling, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt det i målet ingivna intyget från Generaltrafikbyrån i Irak hade Kamal A. H. vid tiden för ansökningen om utbyte av det utländska körkortet ett i Irak gällande körkort nr 43868 utfärdat den 6 april 1986 och giltigt till den 5 april 1991. - Med hänsyn till den utredning som Kamal A. H. numera förebragt i målet samt omständigheterna i övrigt finns anledning till förnyad prövning av frågan om han hade ett i Irak giltigt körkort när ansökningen om utbyte gjordes. Hans ansökan om utbyte av körkort bör därför prövas på nytt av länsstyrelsen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom och Länsstyrelsens i Västmanlands län beslut den 20 augusti 1991 samt visar målet åter till länsstyrelsen för ny behandling. (fd I 1993-12-15, Gylling Lindkvist)

*REGI

*INST