RÅ 1994 not 401

Not 401 Överklagande av Ingmar R. ang. rätt att ta del av

allmän handling. - Ingmar R. anhöll hos Omsorgsnämnden i

Östersunds kommun att få ta del av antalet inkomna anbud

avseende drift av vård och omsorg, märkta "Anbud

omsorgsnämnden 94-03-24". - Genom delegationsbeslut avslogs

framställningen och angavs som skäl att det för nämnda

handlingar rådde sekretess enligt 6 kap. 2 §

sekretesslagen. - Ingmar R. överklagade i kammarrätten

omsorgsnämndens beslut och yrkade att nämnden skulle

åläggas att omedelbart offentliggöra antalet anbud samt

namnen på samtliga anbudsgivare. - Kammarrätten hade den

11 april 1994 inhämtat att omsorgsnämnden ännu inte fattat

beslut om offentliggörande av anbuden eller att ärendet

slutförts genom att avtals slutits eller på annat sätt. -

Kammarrätten i Sundsvall (1994-04-19, Zackari, Herlitz,

Stoorhöök): Ingmar R:s begäran att få ut uppgift om antalet anbud får uppfattas som inbegripande en begäran att få ta del av handling som innehåller uppgiften ifråga. - Genom det överklagade beslutet har omsorgsnämnden vägrat att lämna ut uppgift om antalet inkomna anbud. Kammarrätten kan endast ta ställning till om det beslutet är riktigt.

Ingmar R:s yrkande i kammarrätten att få ta del av namnen

på anbudsgivarna kan därför inte prövas i detta mål. - I

6 kap.sekretesslagen återfinns bestämmelser om sekretess

med hänsyn till det allmännas ekonomiska intresse. Det

framgår av 6 kap. 2 § första stycket sekretesslagen att om

ärendet angår upphandling får uppgift som rör anbud inte i

något fall lämnas till annan än den som har avgett anbudet

förrän alla anbuden offentliggörs eller avtal har slutits

eller ärendet annars har slutförts. - Av utredningen

framgår att fråga är om upphandlingsärende avseende driften

av vård och omsorg inom omsorgsnämnden. I detta fall har,

såvitt nämnden upplyst, anbudet ännu inte offentliggjorts,

avtal slutits eller ärendet annars slutförts. Den handling

som Ingmar R. efterfrågar kan därför inte lämnas ut. -

Kammarrätten avslår överklagandet i den del Ingmar R.

fullföljt sin talan och avvisar hans talan i övrigt. - Hos

Regeringsrätten fullföljde Ingmar R. sin talan avseende

uppgifter om antal och namn på anbudsgivarna. -

Regeringsrätten (1994-06-14, Wahlgren, Brink, Dahlman,

Berglöf, B. Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens

avgörande. Från Nämndkontoret i Östersunds kommun har

upplysts att Omsorgsnämnden den 26 april 1994, § 38, fattat

beslut om upphandlingen och att samtliga inkomna och

upprättade handlingar efter beslutet blivit

offentliggjorda. - Med hänsyn till vad sålunda blivit

upplyst finner Regeringsrätten att sekretess inte längre

föreligger avseende uppgifterna i de begärda handlingarna

och att dessa därför skall lämnas ut. - Regeringsrättens

avgörande. Med ändring av kammarrättens dom visar

Regeringsrätten målet åter till Omsorgsnämnden i Östersunds

kommun för ny behandling. (fd II 1994-06-01, Liljeros)

*REGI

*INST