RÅ 1994 not 406

Not 406. Överklagande av Sten S. ang. rätt att ta del av

allmän handling. - Sten S. begärde hos Åklagarmyndigheten i

Stockholm att utfå "en skrivelse, förhör och Era egna

tjänsteanteckningar rörande min person" i

åklagarmyndighetens mål nr C3-1-111-93. -

Åklagarmyndigheten (1993-11-03, Strömer): Några

tjänsteanteckningar av beskrivet slag finns inte i målet.

Beträffande skrivelsen och förhöret gäller sekretess

jämlikt 5 kap. 1 § 1 st. 3 p. sekretesslagen (1980:100),

varför handlingarna inte kan utlämnas till Er. - Hos

kammarrätten vidhöll Sten S. sin begäran. - Kammarrätten

inhämtade yttrande från åklagarmyndigheten, som genom

chefsåklagare Staffan Strömer anförde: Den skrivelse som

avses med Sten S:s begäran, torde inte närmast beskriva

polisens handläggning av någon bestämd förundersökning,

utan hur tips beträffande viss brottslighet har hanterats.

I det förhör, som hållits, har mer detaljerade uppgifter

lämnats om hur polisen fått sin information. Jag kan inte

uttala mig om i vilken mån "beslutade eller förutsedda

åtgärder" skulle motverkas, om uppgifterna i skrivelsen och

förhöret röjdes, men det är uppenbart att den framtida

verksamheten skulle skadas. Sekretess enligt 9 kap. 17 §

bör kunna gälla beträffande förhöret. - Kammarrätten i

Stockholm (1994-02-01, Bergh, Grimby, Westling):

Kammarrätten finner inte anledning att ifrågasätta

myndighetens uppgift att några tjänsteanteckningar av

angivet slag inte finns i målet. - De efterfrågade

handlingarna i övrigt består av en tjänsteanteckning den

11 juni 1993 av en polisman ställd till Rikspolischefen

samt ett förhör den 30 september 1993 med polismannen i

ifråga. - Enligt beslut den 3 november 1993 av åklagare

skall någon förundersökning inte inledas, eftersom

anledning saknas att misstänka brott. - Enligt 5 kap. 1 §

sekretesslagen gäller sekretess för uppgift, som hänför sig

till förundersökning i brottmål eller till

åklagarmyndighets eller polismyndighets verksamhet i övrigt

för att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott, om

det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda

åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas,

om uppgiften röjs. - Någon pågående eller omedelbart

förestående förundersökning i saken föreligger tydligen

inte. Sekretess enligt 5 kap. 1 § sekretesslagen kan därför

bara föreligga i den mån handlingarna innehåller uppgifter

av generell betydelse för den brottsbekämpande verksamheten

och uppgifternas röjande därför skulle kunna skada denna.

Det skulle kunna gälla t.ex. vissa uppgifter om polisens

resurser resp. arbetsmetoder. Kammarrätten kan dock inte

finna att de efterfrågade handlingarna innehåller uppgifter

av denna art, utom såvitt avser tjänsteanteckningen, s. 3,

avsnittet "Det skulle vara förödande . . . frånhända sig

materialet". - Enligt 9 kap. 17 § första stycket

sekretesslagen gäller sekretess i utredning enligt

bestämmelserna om förundersökning i brottmål och i

åklagarmyndighets eller polismyndighets verksamhet i övrigt

för att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott för

uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska

förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller honom

närstående lider skada eller men om uppgiften röjs. Enligt

samma paragrafs andra stycke gäller sekretess i verksamhet

som avses i första stycket, för anmälan eller utsaga från

enskild, om det kan antas att fara uppkommer för att någon

utsätts för våld eller annat allvarligt men om uppgiften

röjs. - De efterfrågade handlingarna innehåller uppgifter

om annan enskilds än Sten S:s förhållanden. Uppgifterna är

sådana att det kan antas att de berörda personerna skulle

lida men om uppgifterna röjs. För dessa uppgifter råder

alltså sekretess enligt första stycket i nyssnämnda lagrum.

Detta medför att sådan text, som kan leda till att dessa

personer identifieras, måste hemlighållas. - Vissa

uppgifter rör enbart Sten S. själv. Dessa uppgifter har

denne enligt 14 kap. 4 § första stycket sekretesslagen rätt

att få ut, om hinder inte möter enligt 9 kap. 17 § andra

stycket i lagen. Stöd för att så skulle vara förhållandet

föreligger inte, även om uppgiftslämnaren skulle vara att

anse som "enskild" i sistnämnda stadgandes mening. Nu

avsedda uppgifter skall således lämnas ut till Sten S. -

Någon rätt att få ut sekretessbelagda uppgifter med stöd av

bestämmelserna om partsinsyn i 14 kap. 5 § sekretesslagen

föreligger, såvitt framkommit, inte. - Sten S:s begäran

skall således delvis bifallas. - Kammarrätten förordnar,

med ändring av åklagarmyndighetens beslut, att de begärda

handlingarna skall lämnas ut till Sten S. på sätt framgår

av här bifogade fotokopior. - Sten S. yrkade hos

Regeringsrätten att få ta del av de begärda handlingarna i

deras helhet. - Regeringsrätten (1994-06-15, M. Sjöberg,

Voss, von Bahr, Swartling, Lindstam): Skälen för

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Enligt Regeringsrättens

bedömning föreligger sekretess enligt 5 kap. 1 §

sekretesslagen (1980:100) inte endast för uppgifterna i det

avsnitt av tjänsteanteckningen som särskilt angetts i

kammarrättens dom utan även för några av de namnuppgifter

som inte har lämnats ut. Beträffande tillämpligheten av

9 kap. 17 § första stycket sekretesslagen gör

Regeringsrätten samma bedömning som kammarrätten. - Det

sagda betyder att inga ytterligare uppgifter kan lämnas ut

till Sten S. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten

fastställer det slut Kammarrättens dom innehåller. (fd I

1994-05-31, Holmström)

*REGI

*INST