RÅ 1994 not 411

Not 411. Ansökan av Karin C. m.fl. om rättsprövning av

beslut av Statens utlandslönenämnd. - Nämnden (1993-11-24) fann inte skäl att ändra nuvarande inplacering i landsgrupp

för hushållshjälp med anledning av skrivelse från Sveriges

Ambassad i Tel Aviv och Sveriges generalkonsulat i

Jerusalem. - Karin C. m.fl. yrkade i ansökan om

rättsprövning att Regeringsrätten skulle upphäva Statens

utlandslönenämnds beslut och besluta om inhibition. Till

stöd för ansökningen anförde de i huvudsak följande. Enligt

Statens utlandslönenämnds författningar skall inplacering i

landgrupp beträffande delposten hushållshjälp ske på

grundval av behovet på orten. Inplacering i landgrupp för

hushållshjälp hade emellertid skett på grundval av vad

nämnden kallar faktiskt utnyttjande och inte på grundval av

behovet. Detta stred mot ordalydelsen i nämndens regelverk.

- Regeringsrätten (1994-06-17, Björne, B. Sjöberg,

Lindstam, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens

avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av en enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen eller förvaltningsmyndighet som rör något

förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen

pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel

på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart

framgår av omständigheterna i ärendet. Enligt samma

paragraf kan rättsprövning gälla endast sådana beslut som

innebär myndighetsutövning mot den enskilde, annars kan

prövas av domstol endast efter ansökan om resning, och inte

skulle ha kunnat överprövas i annan ordning. -

Utlandslönenämndens beslut angående Israels inplacering i

landgrupp vid beräkning av ersättning för kostnad för

hushållshjälp har inte fattats i ett förvaltningsärende, i

vilket sökandena intagit ställning av enskilda parter.

Redan av denna anledning kan deras ansökan om rättsprövning

inte prövas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar sökandenas ansökan om rättsprövning. (fd I 1994-06-14, Gylling Lindkvist)

*REGI

*INST