RÅ 1994 not 413

Not 413. Överklagande av Jan-Christer B. av regeringens

beslut i tjänstetillsättningsärende. - Regeringen

(Utbildningsdepartementet, 1993-02-11) lämnade en ansökan av Jan Christer B. i ett ärende om tillsättande av en professur i filmvetenskap vid Universitetet i Stockholm

utan vidare åtgärd. - Jan Christer B. överklagade

regeringens beslut. - Regeringsrätten (1994-06-17, Björne, B. Sjöberg, Lindstam, Ragnemalm): Skälen för

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Eftersom regeringens beslut

inte kan överklagas, skall överklagandet avvisas. -

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar

överklagandet. (fd I 1994-06-14, Gylling Lindkvist)

*REGI

*INST