RÅ 1994 not 419

Bifall (felaktig besvärshänvisning, laglighetsprövning enligt kommunallagen) / Felaktig besvärshänvisning (bifall, laglighetsprövning enligt kommunallagen)

Not 419. Ansökan av Kristina M. m.fl. om återställande av försutten tid för att överklaga beslut att ej anta detaljplan. - Byggnadsnämnden i Kungsbacka kommun avslog den 1 april 1993 en framställan av Kristina M. m.fl. om planläggning genom enkelt planförfarande för två tomter på fastigheterna Torred 1:14 och Kyvik 5:73. Bevis om att protokollet från byggnadsnämndens sammanträde justerats anslogs på kommunens anslagstavla den 7 april 1993. Besvärstiden om tre veckor gick ut den 28 april 1993. Byggnadsnämnden skickade ut sitt beslut till Kristina M. m.fl. med besvärshänvisning med uppgift om att besvär skulle anföras hos Länsstyrelsen i Hallands län inom tre veckor från delfåendet. Byggnadsnämndens beslut delgavs dem den 26 april 1993. Den 13 maj 1993 inkom de med en besvärsskrivelse till länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslöt den 12 oktober 1993 att avvisa besvären eftersom länsstyrelsen inte var rätt instans. - Kristina M. m.fl. yrkade att Regeringsrätten skulle återställa den försuttna tiden för att överklaga byggnadsnämndens beslut hos kammarrätten. De anförde i huvudsak att de blivit vilseledda av byggnadsnämndens felaktiga besked om hur överklagande skulle ske. - Regeringsrätten (1994-06-20, Voss, Palm, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 13 kap. 1 § första stycket 3. plan- och bygglagen (1987:10) skulle besvär över nämndens beslut anföras hos kammarrätten i den ordning som föreskrivs för laglighetsprövning enligt 10 kap.kommunallagen (1991:900). - Av handlingarna i målet framgår att byggnadsnämnden lämnat felaktig besvärshänvisning och att sökandena följt denna. Med hänsyn härtill får de anses ha haft giltig

ursäkt för att inte ge in sitt överklagande till kammarrätten inom den för laglighetsprövning enligt kommunallagen föreskrivna tiden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten återställer den försuttna tiden för att överklaga byggnadsnämndens beslut den 1 april 1993 i den ordning som gäller för laglighetsprövning enligt kommunallagen. Regeringsrätten förordnar att sökandena har rätt att i nämnda ordning hos Kammarrätten i Göteborg överklaga byggnadsnämndens beslut inom tre veckor från den dag då sökandena fått del av Regeringsrättens beslut. - (fd I 1994-06-07, Sundberg)

*REGI

*INST