RÅ 1994 not 42

Not 42. Överklagande av Peter E. av beslut om avvisande av talan. - Skolstyrelsen i Tibro kommun avslog genom beslut den 15 december 1992 en anhållan från Peter E. om

ersättning för läromedel och skolmåltider för en dotter som studerade på annan ort. - Peter E. överklagade

skolstyrelsens beslut. - Kammarrätten i Jönköping

(1993-01-27): Enligt 10 kap.6 och 7 §§kommunallagen (1991:900) skulle klagomålen ha kommit in till kammarrätten eller kommunen inom tre veckor från den dag då det

tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. Sådant tillkännagivande skedde den 22 december 1992 men klagomålen kom in till kammarrätten först den 19 januari 1993 och således efter klagotidens utgång. - Kammarrätten tar inte upp Peter E:s talan till prövning. - Peter E. yrkade i Regeringsrätten att hans överklagande skulle prövas av kammarrätten. -

Regeringsrätten (1994-01-31, Björne, Dahlman, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten

finner ej skäl att meddela prövningstillstånd. -

Regeringsrätten finner emellertid att Peter E:s talan även får anses innefatta en ansökan om återställande av

försutten tid. Med hänsyn till den av skolstyrelsen

meddelade fullföljdshänvisningen, i vilken angavs att tiden för överklagande var tre veckor från den dag Peter E. fick del av beslutet, bör tiden för överklagande återställas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens beslut står därför

fast. - Regeringsrätten återställer tiden för överklagande och förordnar att Kammarrätten i Jönköping skall ta upp Peter E:s överklagande som om det kommit in i rätt tid. (fd III 1994-01-19, Belfrage)

*REGI

*INST