RÅ 1994 not 420

Ansökan av dödsboet efter Bertil R. om återställande av försutten tid för att överklaga dom i mål ang. eftertaxering

Not 420. Ansökan av dödsboet efter Bertil R. om återställande av försutten tid för att överklaga dom i mål ang. eftertaxering. - Genom dom den 9 september 1993 åsatte Länsrätten i Stockholms län Bertil R. eftertaxering för 1988 för inkomst samt påförde honom skattetillägg. Sedan domen överklagats i skrivelse som kom in till länsrätten den 8 februari 1994, beslöt länsrätten den 28 februari 1994 att avvisa besvären eftersom besvärshandlingen kommit in efter besvärstidens utgång. - Dödsboet efter Bertil R. ansökte om återställande av försutten tid för att överklaga länsrättens dom. Till stöd för sin talan anförde dödsboet i huvudsak följande. Bertil R. var under hösten 1993 mycket sjuk. Sjukdomen gjorde att han inte kunde ta till vara sina intressen. Till stöd härför åberopade dödsboet läkarintyg. - Regeringsrätten (1994-06-20, Voss, Palm, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Med hänsyn till omständigheterna finner Regeringsrätten att den försuttna tiden för överklagande bör återställas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten återställer den av Bertil R. försuttna tiden för att överklaga Länsrättens i Stockholms län dom den 9 september 1993. Regeringsrätten förordnar att Kammarrätten i Stockholm skall ta upp det till länsrätten den 8 februari 1994 inkomna överklagandet som om det kommit in i rätt tid. (fd I 1994-06-07, Sundberg)

*REGI

*INST