RÅ 1994 not 424

Inkomstskatt (stipendium för allmänfacklig vidareutbildning) / Skatteplikt för stipendium för allmänfacklig vidareutbildning

Not 424. Överklagande av Pär B. av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked uppgav Pär B. att han avsåg att söka stipendium hos Svenska Transportarbetareförbundet för deltagande i kurserna allmänfacklig vidareutbildning steg 1-3. Stipendiet utgick med 2 100 kr per vecka och var avsett att täcka inkomstbortfall som åsamkades honom under kurstiden. Han ville få svar på frågan om stipendiet såvitt avsåg steg 1, vecka 1-2, samt steg 2 och 3 utgjorde skattepliktig inkomst för honom. - Skatterättsnämnden (1993-11-02, Sandström, Nordling, Wingren, Armholt, Nord, Rosen och Virin; Colver var skiljaktig): Förhandsbesked. Det som stipendium betecknade bidraget för deltagande i allmänfacklig vidareutbildning steg 1-3 utgör intäkt av tjänst för Pär B. - Motivering. Pär B. är ledamot av Svenska Transportarbetareförbundets sektionsstyrelse. Han är verksam inom avdelning 10 av förbundet som representantskapsledamot och i ungdomsverksamheten. Pär B. avser att söka stipendium hos förbundet för deltagande i allmänfacklig vidareutbildning steg 1-3. Utbildningen anordnas av Brunnsviks folkhögskola (steg 1) och LO (steg 2 och 3). De tre stegen - som omfattar totalt 19 veckor - genomgås under en period av knappt ett och ett halvt år. Pär B. frågar om han skall beskattas för stipendiet. - Av kursbeskrivningarna framgår bl.a. följande. Steg 1 omfattar tre veckor. De två första veckorna - som syftar till att ge deltagarna en del av de grundläggande kunskaper som krävs för att klara de arbetsuppgifter som möter de förtroendevalda i den lokala fackliga verksamheten - behandlar facklig ideologi, organisationsarbete, arbetsrätt och samhällsekonomi medan den tredje veckan i huvudsak behandlar facklig verksamhet på det lokala planet. Steg 2 omfattar fyra veckor (fördelat på två tvåveckorsperioder) och behandlar bl.a. politiska ideologier, fackliga organisationsfrågor, avtal och lagar, medbestämmandefrågor, arbetsmiljö, matematik/statistik, samhällsekonomi, fördelningspolitik och sociala välfärdsfrågor. Steg 3 omfattar 12 veckor och är uppdelat i fyra avsnitt om vardera tre veckor, nämligen idepolitik, samhällsekonomi/löner-priser-skatter, samhällsekonomi/näringsliv och arbetsmarknad samt fackliga organisations- och demokratifrågor och arbetsrätt. Steg 2 och 3 vänder sig - till skillnad mot steg 1 - enbart till förtroendevalda. - Nämnden gör följande bedömning. Frågan om de belopp som Pär B. får från förbundet skall behandlas som gottgörelse för arbete för förbundets/avdelningens räkning (uppdragsersättning) eller som skattefritt stipendium enligt 19 § kommunalskattelagen (1928:370) bör grundas på innehållet i hela kurspaketet. Under de tre utbildningsstegen behandlas ämnen av närmast allmänbildande karaktär men också ämnen som - mer eller mindre direkt - knyter an till Pär B:s fackliga uppdrag. Sammantaget får förbundet anses ha ett sådant intresse av att Pär B. deltar i den ifrågavarande utbildningen att han skall beskattas för de från förbundet utbetalade beloppen. - I Regeringsrätten yrkade Pär B. att förhandsbeskedet skulle ändras på det sättet att det stipendium som han erhöll för deltagande i kurserna allmänfacklig vidareutbildning steg 1, vecka 1-2, samt steg 2 och 3 förklarades vara skattefri inkomst för honom. - Riksskatteverket tillstyrkte att bidraget i vad det avsåg steg 2 och 3 förklarades vara skattefritt för Pär B. - Regeringsrätten (1994-06-21, Björne, B. Sjöberg, Lindstam, Ragnemalm) delade Skatterättsnämndens uppfattning och fastställde förhandsbeskedet. (fd I 1994-06-14, Hoffstedt)

*REGI

*INST