RÅ 1994 not 428

Avslag (svårigheter att identifiera ett kommunalt ärende) / Svårigheter att identifiera ett kommunalt ärende (avslag)

Not 428. Ansökan av Monica Ö. D. om återställande av försutten tid för att överklaga ett kommunalt beslut. - 1:e rektorn vid grundskolan i Perstorps kommun beslutade den 8 september 1992, enligt delegation, att vissa sträckningar av skolskjutsarna skulle dras in. Beslutet anmäldes till Nämnden skola-kultur-fritid-flykting vid dess sammanträde den 10 september 1992. Nämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna. 1:e rektorns beslut överklagades till Kammarrätten i Göteborg av bl.a. Monica Ö. D. Kammarrätten beslutade den 5 november 1992 att avvisa överklagandet såsom för sent inkommet. Regeringsrätten beslutade den 15 januari 1993 att inte meddela prövningstillstånd. - I ansökningen yrkade Monica Ö. D. att den försuttna tiden för att överklaga 1:e rektorns beslut den 8 september 1992 skulle återställas. Till stöd för ansökningen anförde hon i huvudsak följande. I protokollet från nämndens sammanträde den 10 september 1992 antecknades "skolskjutsverksamheten vid Perstorps grundskola läsåret 1992/93". För att få veta vilka skolskjutsar som speciellt behandlades under denna punkt krävdes tillgång till beslut av 1:e rektorn och en till beslutet bifogad karta. Beslutet hade inte fogats till protokollet och någon hänvisning hade inte heller gjorts. Vid den aktuella tidpunkten var det därför närmast omöjligt att i protokollet identifiera ärendet på ett sådant sätt att beslutet hade kunnat överklagas före överklagandetidens utgång. - Regeringsrätten (1994-06-21, Björne, Bouvin, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I målet har inte förekommit sådana omständigheter som utgör skäl att återställa den försuttna överklagandetiden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1994-06-07, Karlsson)

*REGI

*INST