RÅ 1994 not 43

Bifall (oklart om ombud underrättats om delgivning) / Oklart om ombud underrättats om delgivning (bifall)

Not 43. Ansökan av Förvaltnings AB Sargon om återställande av försutten tid i mål om inkomsttaxering. - Länsrätten i Stockholms län meddelade den 8 november 1990 dom i mål om bolagets inkomsttaxering 1985 och 1987. - I besvär som kom in till kammarrätten den 17 juni 1991 yrkade bolaget undanröjande av länsrättens dom. Bolagets uppgivna ombud hävdade att han fått del av domen först den 7 juni 1991. Besvären hade av kammarrätten överlämnats till länsrätten för handläggning. - Länsrätten i Stockholms län

(1991-06-19) avvisade besvären som för sent inkomna. - I överklagande till kammarrätten yrkade bolaget att de överklagade taxeringarna skulle tas upp till prövning i sak och anförde bl.a. följande. Det var förvånande att det först i samband med expedieringen av länsrättens dom skulle uppstått någon tvekan om ombudets behörighet. Om så vore fallet synes länsrätten bort förelägga ombudet att styrka sin behörighet, jmf. 49 § förvaltningsprocesslagen. - I stället hade domstolen utformat domen på precis samma sätt som om någon tveksamhet inte förelegat beträffande ombudets behörighet. - Förvaltnings AB Sargon, som ju för egen del ej heller deltagit i processen tidigare, hade självfallet därför endast uppfattat länsrättens åtgärd att översända

domen som en ren serviceåtgärd och förlitat sig på att ombudet skulle vidtaga lämpliga åtgärder. Sådana åtgärder har också vidtagits så snart ombudet fått vetskap om

länsrättens dom, vilket skedde först den 7 juni 1991. - Enligt 11 § delgivningslagen skall, om huvudmannen delges, ombudet underrättas härom. Så hade inte skett i detta fall. I stället hade ifrågavarande dom översänts till ombudet för delgivning, vilket ägt rum den 7 juni 1991.

Författningstexten hade sålunda inte följts av länsrätten. - Kammarrätten i Stockholm (1992-12-22) delade länsrättens bedömning och ändrade därför inte det överklagade beslutet. - I Regeringsrätten yrkade bolaget att dess överklagande skulle prövas av kammarrätten. - Regeringsrätten

(1994-01-31, Björne, Dahlman, Swartling): Skälen för

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner ej skäl att meddela prövningstillstånd. - Regeringsrätten finner emellertid att bolagets talan även får anses innefatta en ansökan om återställande av försutten tid. Med hänsyn till omständigheterna finner Regeringsrätten skäligt att

återställa tiden för överklagande. - Regeringsrättens

avgörande. Regeringsrätten meddelar inte

prövningstillstånd. Kammarrättens beslut står därför fast. - Regeringsrätten återställer tiden för överklagande och förordnar att Kammarrätten i Stockholm skall ta upp

bolagets överklagande som om det kommit in i rätt tid. (fd III 1994-01-19, Belfrage)

*REGI

*INST