RÅ 1994 not 432

Avslag (vilseledande information från byggnadsnämnd) / Vilseledande information från byggnadsnämnd (avslag)

Not 432. Ansökan av Rudolf J. och Gun-Britt J. om återställande av försutten tid för att överklaga beslut om byggnadsavgift. - Mölndals byggnadsnämnd beslöt den 10 juni 1992 att påföra makarna Rudolf och Gun- Britt J. en byggnadsavgift om 13 392 kr. - Makarna överklagade beslutet men Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län avvisade den 29 september 1992 överklagandet, eftersom det kommit in för sent. - Makarna överklagade avvisningsbeslutet och yrkade att ärendet skulle återförvisas till byggnadsnämnden för omprövning. De anförde bl.a. följande. Länsstyrelsen hade inte prövat besvären eftersom de inkommit för sent. Bygglovsarkitekten hade dock vid flera tillfällen gett makarna intryck av att beslutet om byggnadsavgift skulle omprövas när ett takutsprång hade ändrats enligt byggnadsnämndens önskemål. Om de inte hade fått den nämnda informationen hade de naturligtvis besvärat sig över beslutet om byggnadsavgift i tid. - Kammarrätten i Göteborg fann enligt beslut den 25 november 1992 att länsstyrelsens avvisningsbeslut var lagligen grundat och avslog därför överklagandet. - I Regeringsrätten yrkade makarna att deras talan skulle tas upp och prövas i sak. I andra hand ansökte de om återställande av försutten tid för att överklaga byggnadsnämndens beslut om byggnadsavgift. De anförde att den information som lämnats från byggnadsnämnden genom bygglovsarkitekten varit grovt vilseledande och medfört att de inte överklagat byggnadsnämndens beslut om byggnadsavgift i tid. - Regeringsrätten (1994-06-22, Björne, B. Sjöberg, Lindstam och Ragnemalm), som i särskild sammansättning beslöt att inte meddela prövningstillstånd, yttrade vidare: Vad härefter avser ansökningen om återställande av försutten tid för att överklaga byggnadsnämndens beslut gör Regeringsrätten följande bedömning. Av handlingarna i målet framgår att byggnadsnämnden genom beslut den 27 januari 1993 omprövat sitt tidigare beslut och satt ned byggnadsavgiften till 3 720 kr. Det nya beslutet har kunnat överklagas av en part som varit missnöjd med beslutet. Med hänsyn härtill saknas skäl att återställa tiden för överklagande av det ursprungliga beslutet. - Regeringsrätten avslår ansökningen om återställande av försutten tid. (fd I 1994-06-14, Hagelin)

*REGI

*INST