RÅ 1994 not 439

Ansökan av Freeform Design AB om återställande av försutten tid för att överklaga dom i taxeringsmål

Not 439. Ansökan av Freeform Design AB om återställande av försutten tid för att överklaga dom i taxeringsmål. - Genom dom den 31 mars 1992 avvisade Länsrätten i Stockholms län Freeform Design AB:s överklagande av bolagets inkomsttaxering 1989. Som skäl anfördes att besvären anförts efter den ordinarie besvärstidens utgång och att rätt till besvär i särskild ordning inte visats föreligga. - Freeform Design AB ansökte om återställande av försutten tid för att överklaga länsrättens dom. Till stöd för sin ansökan anförde bolaget i huvudsak följande. Besvären skickades in via ombud till länsrätten den 28 maj 1992. Efter kontroll hos länsrätten visade det sig sedermera att försändelsen inte kommit länsrätten tillhanda. Ombudet tog därför kontakt med Kammarrätten i Stockholm, dock utan resultat. I anledning härav reklamerade ombudet försändelsen hos postkontoret. Efter undersökning meddelade postkontoret att den saknade försändelsen inte kunnat påträffas. Den omständigheten att postverket av försummelse förlorat inlagan var enligt bolaget inte en omständighet som det borde ha räknat med. - Regeringsrätten (1994-06-23, Bouvin, Werner, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Bolaget har inte visat att det föreligger omständigheter som bör föranleda att den försuttna tiden för att överklaga länsrättens dom återställs. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1994-06-08, Schön-Engqvist)

*REGI

*INST