RÅ 1994 not 447

Överklagande av Bengt O. ang. laglighetsprövning enligt kommunallagen samt ansökan om återställande av försutten tid. - Kammarrätten i Sundsvall avvisade den 29 januari 1992 Bengt O:s överklagande av ett beslut den 16 december 1991 av Kommunstyrelsen i Haparanda kommun

Not 447. Överklagande av Bengt O. ang. laglighetsprövning enligt kommunallagen samt ansökan om återställande av försutten tid. - Kammarrätten i Sundsvall avvisade den 29 januari 1992 Bengt O:s överklagande av ett beslut den 16 december 1991 av Kommunstyrelsen i Haparanda kommun. - Bengt O. yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva kammarrättens avvisningsbeslut. Alternativt ansökte han om återställande av försutten tid för att överklaga kommunstyrelsens beslut. Han uppgav att han hade fem kilometer till närmaste postanstalt och att han postade besvärsskrivelsen den 5 januari 1992. Postlådan tömdes inte den 5 eller 6 januari 1992 eftersom de var helgdagar. Tömningen skedde den 7 januari 1992, varför brevet blev en dag försenat. Om han hade varit medveten om den dåliga postgången, skulle han ha lämnat in skrivelsen på kommunförvaltningen den 7 januari 1992. - Regeringsrätten (1994-06-28, Tottie, Bouvin, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner att prövningstillstånd inte bör meddelas i anledning av att Bengt O. överklagat kammarrättens beslut. - Vad därefter angår ansökningen om återställande av försutten tid för att överklaga kommunstyrelsens beslut finner Regeringsrätten att vad Bengt O. anfört inte utgör skäl för att återställa den försuttna besvärstiden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten avslår ansökningen om återställande av försutten tid. (fd II 1994-06-21, Lundgren)

*REGI

*INST