RÅ 1994 not 448

Ansökan av Ulla H. om återställande av försutten tid för att ansöka om bostadsbidrag

Not 448. Ansökan av Ulla H. om återställande av försutten tid för att ansöka om bostadsbidrag. - Ulla H. ansökte hos Vallentuna kommun om bostadsbidrag för 1991. Kommunen avslog ansökningen den 2 maj 1991 på grund av att pensionsförmån förelåg. Kommunen upptäckte sedermera att beslutet var felaktigt och rättade det därför. - Hos Regeringsrätten ansökte Ulla H. om återställande av försutten tid för att ansöka om bostadsbidrag för 1992 och 1993. Hon anförde i huvudsak följande. På grund av kommunens felaktiga beslut avseende bostadsbidrag för 1991 hade hon inte ansökt om bostadsbidrag för 1992 och 1993. Hon ville nu att tiden för att ansöka om bostadsbidrag skulle återställas så att ansökan om bostadsbidrag för 1992 och hela 1993 kunde behandlas av kommunen. - Regeringsrätten (1994-06-28, Tottie, Bouvin, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I 23 § lagen (1988:786) om bostadsbidrag stadgas bl.a. att bidrag inte får lämnas för längre tid tillbaka än tre månader före den månad då ansökan om bidrag gjordes. Den tid som anges i bestämmelsen kan inte återställas enligt 11 kap. 11 § regeringsformen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1994-06-21, Lundgren)

*REGI

*INST