RÅ 1994 not 45

Not 45. Överklagande av Cenneth U. ang. inhibition i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen. -

Kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun beslutade den 26 augusti 1993 att godkänna kommunstyrelsens förslag till "Riktlinjer för entreprenadavtal avseende rätten att bedriva barnomsorg". Cenneth U. överklagade fullmäktiges beslut och yrkade att beslutet tills vidare inte skulle gälla. Kammarrätten avslog den 22 september 1993

Cenneth U:s yrkande om inhibition. - Cenneth U. överklagade hos Regeringsrätten kammarrättens beslut att inte bevilja honom inhibition. - Regeringsrätten (1994-02-02,

M. Sjöberg, Bouvin, Berglöf, von Bahr, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Kammarrätten har samma dag som Cenneth U:s överklagande registrerats hos kammarrätten, den 13 oktober 1993, genom dom avgjort målet slutligt. Den hos kammarrätten väckta frågan om inhibition av

kommunfullmäktiges beslut har därigenom förfallit. -

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avskriver målet. (fd I 1994-01-11, Hallner)

*REGI

*INST