RÅ 1994 not 451

Bifall (felaktig besvärshänvisning, laglighetsprövning enligt kommunallagen) / Felaktig besvärshänvisning (bifall, laglighetsprövning enligt kommunallagen)

Not 451. Ansökan av Lennart M. om återställande av försutten tid för att överklaga kommunalt beslut. - Byggnadsnämnden i Simrishamns kommun avslog den 24 januari 1994 en framställan av Lennart M. om ändring av tomtkartan angående fastigheten Sandby 16:22. Bevis om att protokollet från byggnadsnämndens sammanträde justerats anslogs på kommunens anslagstavla den 2 februari 1994. Byggnadsnämnden skickade ut sitt beslut till Lennart M. med uppgift om att besvär skulle anföras hos kammarrätten inom tre veckor från delfåendet. Lennart M. delgavs byggnadsnämndens beslut den 11 februari 1994. Den 3 mars 1994 inkom han med en besvärsskrivelse till Kammarrätten i Göteborg. Kammarrätten beslöt den 7 april 1994 att avvisa besvären eftersom klagoskriften kommit in för sent. - Lennart M. yrkade att Regeringsrätten skulle återställa den försuttna tiden för att överklaga byggnadsnämndens beslut. Han anförde i huvudsak att han blivit vilseledd av byggnadsnämndens felaktiga beslut om hur överklagande skulle ske. - Regeringsrätten (1994-06-30, Voss, Palm, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 13 kap. 1 § första stycket 3. plan- och bygglagen (1987:10) skulle besvär över byggnadsnämndens beslut anföras hos kammarrätten i den ordning som föreskrivs för laglighetsprövning enligt 10 kap.kommunallagen (1991:900). Av handlingarna i målet framgår att byggnadsnämnden lämnat felaktig besvärshänvisning och att Lennart M. följt denna. Med hänsyn härtill får han anses ha haft giltig ursäkt för att inte ge in sitt överklagande till kammarrätten inom den för laglighetsprövning enligt kommunallagen föreskrivna tiden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten återställer den försuttna tiden för att överklaga byggnadsnämndens beslut den 24 januari 1994, § 42, i den ordning som gäller för laglighetsprövning enligt kommunallagen. Regeringsrätten förordnar att Lennart M. har rätt att i nämnda ordning hos Kammarrätten i Göteborg överklaga byggnadsnämndens beslut inom tre veckor från den dag han fått del av Regeringsrättens beslut. (fd I 1994-06-08, Persson)

*REGI

*INST