RÅ 1994 not 452

Bifall (missförstånd beträffande innehållet i domar) / Missförstånd beträffande innehållet i domar (bifall)

Not 452. Ansökan av Mauri S. om återställande av försutten tid för att överklaga dom ang. eftertaxering för inkomst. - I två domar den 12 maj 1992 eftertaxerade Länsrätten i Södermanlands län Mauri S. för åren 1986 (mål nr S 1261-91) och 1987 (mål nr S 1262-91). Efter överklagande av Mauri S. meddelade Kammarrätten i Stockholm dom den 24 mars 1994 avseende eftertaxeringen för år 1986. I skrivelse som kom in till länsrätten den 4 maj 1994 uppgav Mauri S. att han hade överklagat även länsrättens dom avseende eftertaxeringen för år 1987. Länsrätten fann i beslut den 6 maj 1994 att något sådant överklagande inte hade kommit in till länsrätten. Vidare fann länsrätten att Mauri S:s skrivelse kommit in för sent för att kunna tas upp som ett överklagande. Länsrätten avvisade därför överklagandet. - Mauri S. yrkade att tiden för att överklaga länsrättens dom i mål nr S 1262-91 skulle återställas samt anförde i huvudsak följande. När han fick del av länsrättens två domar trodde han det var fråga om samma sak. Troligtvis hade han inte lagt märke till att det fanns två målnummer när han överklagade domarna till kammarrätten. - Regeringsrätten (1994-06-30, Voss, Palm, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Med hänsyn till de särskilda omständigheterna i målet finner Regeringsrätten att den försuttna besvärstiden bör återställas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten återställer den av Mauri S. försuttna tiden för att överklaga Länsrättens i Södermanlands län dom den 12 maj 1992 (mål nr S 1262-91). Regeringsrätten förordnar att Kammarrätten i Stockholm skall ta upp Mauri S:s till länsrätten den 4 maj 1994 inkomna skrivelse såsom ett i rätt tid inkommet överklagande av länsrättens nu nämnda dom. (fd I 1994-06-08, Persson)

*REGI

*INST