RÅ 1994 not 453

Fastställande av arbetsplan för anläggning av väg (avslag)

Not 453. Ansökan av Clas W. och Aktion Skåne-Miljö om rättsprövning av ett beslut ang. fastställande av arbetsplan för omläggning av väg. - Vägverket (1993-09-10) fastställde arbetsplan för omläggning av väg 108 Trelleborg-Röstånga (del av) i Malmöhus län. Clas W., Aktion Skåne-Miljö m.fl. överklagade beslutet. - Regeringen (1994-03-24, Kommunikationsdepartementet): Aktion Skåne-Miljö och Lantbrukarnas Provinsförbund i Skåne kan inte anses vara så berörda av arbetsplanen att de har rätt att överklaga Vägverkets beslut. Regeringen tar därför inte upp deras överklaganden till prövning. - Frågor om vägvisning, utfarter, vattenförsörjning och ersättningar omfattas inte av fastställelsebeslutet. Regeringen tar därför inte upp yrkandena i dessa frågor till prövning. - Det har inte framkommit några omständigheter som föranleder regeringen att bifalla överklagandena i övrigt. - Regeringen förutsätter att Vägverket så långt möjligt genomför de förslag till skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som är angivna i miljökonsekvensbeskrivningen. Vid den konkreta utformningen av åtgärderna samt vid bedömningen av om en viss åtgärd i något fall inte bör utföras skall samråd ske med länsstyrelsen. - Vägverket bör ytterligare studera möjligheterna till bullerskyddsåtgärder för de fastigheter som efter ombyggnaden får en ekvivalent bullernivå utomhus överstigande 55 dB (A). - Regeringen erinrar om samrådsplikten med länsstyrelsen enligt 20 § naturvårdslagen (1964:822) vid deponering, mellanlagring och efterbehandling av överskottsmassor. Vid sådana arbeten samt vid ingrepp i och återställning av dräneringar m.m. bör samråd ske även med berörda markägare och kommuner. - Clas W. och Aktion Skåne-Miljö ansökte om rättsprövning och yrkade inhibition av arbetsplanen. De anförde bl.a. följande. Hos Vägverket hade Barbro M. fått fullmakt att föra Clas W:s talan och denne hade tagit LRF:s Provinsförbunds i Skåne yttrande som sitt. Hos regeringen hade argumenten vidhållits men dessa torde ha förbigått departementet. Sökandena vidhöll vad de anfört i samtliga tidigare skrivelser. - Regeringsrätten (1994-07-04, Wahlgren, Brink, Dahlman, Berglöf, B. Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande): Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos bl.a. regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Det åligger enligt 3 § andra stycket samma lag sökanden att i ansökningen ange på vilket sätt han anser att avgörandet strider mot någon rättsregel och vilka omständigheter han vill åberopa till stöd för detta. - Av regeringens beslut och handlingarna i övrigt framgår inte annat än att regeringen övervägt de argument som anförts mot arbetsplanen men att det ändå inte föranlett regeringen att bifalla överklagandena. Clas W. och Aktion Skåne-Miljö har i övrigt i sina ansökningar inte angett på vilket sätt de anser att regeringens avgörande i planärendet strider mot någon rättsregel. På grund härav och då det inte heller i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet att beslutet strider mot någon rättsregel skall deras ansökningar avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 1994-05-31, G. Mattsson)

*REGI

*INST