RÅ 1994 not 456

Besvärstid försutten av kommunal nämnd på grund av rådande arbetssituation (avslag) / Avslag (besvärstid försutten av kommunal nämnd på grund av rådande arbetssituation)

Samtidigt

Not 456. Ansökan av Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Tyresö kommun om återställande av försutten tid för att överklaga ett beslut enligt miljöskyddslagen. - Länsstyrelsen i Stockholms län lämnade genom beslut den 10 maj 1993 AB Familjebostäder tillstånd enligt miljöskyddslagen till fortsatt drift av värmecentral på fastigheten Siken 2 i Tyresö kommun. Samtidigt beslutade länsstyrelsen om kungörelsedelgivning och att kungörelse av beslutet skulle ske inom tio dagar i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Vidare angavs att beslutet kunde överklagas hos Koncessionsnämnden för Miljöskydd och att överklagandet skulle ha inkommit till länsstyrelsen senast den 10 juni 1993. - Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Tyresö kommun överklagade beslutet genom skrivelse som kom in till länsstyrelsen den 17 juni 1993. Länsstyrelsen avvisade genom beslut den 30 juni 1993 överklagandet såsom för sent inkommet. Sedan nämnden överklagat avvisningsbeslutet avslog Koncessionsnämnden för Miljöskydd överklagandet genom beslut den 28 september 1993. - I ansökningen yrkade Miljö- och hälsoskyddsnämnden att Regeringsrätten skulle återställa försutten tid för att överklaga länsstyrelsens beslut den 10 maj 1993. - Till stöd för sin ansökan anförde nämnden i huvudsak följande. Orsaken till att expedieringen av beslutet att överklaga länsstyrelsens beslut fördröjts var den då rådande arbetssituationen på miljö- och hälsoskyddskontoret. Nämnden ansåg att denna och det faktum att nämndens beslut offentliggjorts innan överklagningstiden löpt ut utgjorde tillräcklig grund för återställande av försutten tid. - Regeringsrätten (1994-07-06, Wadell, Berglöf, Werner): Miljö- och hälsoskyddsnämnden anfört utgör inte skäl för att återställa försutten tid för att överklaga länsstyrelsens beslut den 10 maj 1993. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1994-06-21, Schön-Engqvist)

*REGI

*INST