RÅ 1994 not 46

Avslag (löfte om skriftlig delgivning av kommunalt beslut) / Löfte om skriftlig delgivning av kommunalt beslut (avslag)

Not 46. Ansökan av Karin L. om återställande av försutten tid i mål om kommunalbesvär. - Kommunfullmäktige i Luleå kommun antog i beslut den 18 juni 1990 översiktsplan för kommunen. Beslutet anslogs den 28 juni 1990 och anslaget nedtogs den 20 juli 1990. Tiden för överklagande löpte ut utan att Karin L. inkommit med överklagande. - I ansökningen yrkade Karin L. att Regeringsrätten skulle återställa den försuttna tiden för att överklaga kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 1990. Till stöd för sin ansökan anförde hon i huvudsak följande. Efter att ha inkommit med yttrande över kommunens utställda förslag till översiktsplan blev hon vid ett besök hos kommunen lovad att skriftligen få del av kommunens beslut i ärendet. Så skedde ej. - Regeringsrätten (1994-02-02, Tottie, Dahlman, Werner): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vad

Karin L. anfört till stöd för sin ansökan utgör inte skäl att återställa den försuttna besvärstiden. -

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår

ansökningen (fd III 1994-01-26, Andersson-Jarl)

*REGI

*INST