RÅ 1994 not 463

Ansökan av Åsa F.-S. om återställande av försutten tid för att överklaga en dom ang. disciplinansvar

Not 463. Ansökan av Åsa F.-S. om återställande av försutten tid för att överklaga en dom ang. disciplinansvar. - Kammarrätten i Stockholm meddelade den 30 mars 1992 dom i mål om disciplinansvar. I beslut den 15 maj 1992 avvisade kammarrätten det överklagande som Åsa F.-S. anfört mot domen och hänvisade därvid till att överklagandet kommit in för sent. Genom samma beslut överlämnade kammarrätten skrivelsen med överklagandet till Regeringsrätten som en ansökan om återställande av försutten tid för att överklaga kammarrättens dom. - I ansökningen yrkade Åsa F.-S. om utsträckt besvärstid. Till stöd för sin talan anförde hon i huvudsak att hon sedan lång tid tillbaka var sjukskriven på grund av psykisk insufficiens varför hon inte hade kunnat överklaga kammarrättens dom i rätt tid. - Regeringsrätten (1994-07-07, Palm, Berglöf, Werner): Åsa F.-S. har inte visat att det föreligger sådana omständigheter som kan föranleda att den försuttna tiden för överklagande skall återställas. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1994-06-30, Hancock Bruhn)

*REGI

*INST