RÅ 1994 not 479

Överklagande av Eva G.-C. ang. inkomsttaxering 1989

Not 479. Överklagande av Eva G.-C. ang. inkomsttaxering 1989. - Eva G.-C. åsattes i avsaknad av deklaration inte någon taxering år 1989. - Länsskattemyndigheten yrkade i besvär att inkomsten av jordbruksfastighet skulle upptas till 89 509 kr. - Länsrätten i Stockholms län (1991-02-21, ordf. Sjöström): Av handlingarna i målet framgår att Eva G.-C. uppburit ersättning för avverkningsrätt av skog med 72 500 kr plus mervärdeskatt med 17 009 kr. Ersättningen har inte redovisats i någon deklaration, ej heller har mervärdeskatt inlevererats till staten. - Länsrätten anser att länsskattemyndigheten visat fog för sin talan och finner att besvären bör bifallas på det sätt som myndigheten yrkat och anfört. - Länsrätten bifaller besvären och bestämmer taxeringarna till de belopp som återges på bilaga 1 (utelämnad här). - I besvär yrkade Eva G.-C. avdrag för insättning på skogskonto. Hon åberopade ett kvitto utvisande insättning på skogskonto med 70 782 kr. - Skattemyndigheten tillstyrkte att avdrag medgavs med nämnda belopp. - Kammarrätten i Stockholm (1991-11-21, Anclow, Schele, Hedlund): Med hänsyn till vad som numera framkommit skall Eva G.-C. medges avdrag med 70 782 kr som satts in på skogskonto. - Kammarrätten nedsätter med ändring av länsrättens dom Eva G.-C:s taxeringar till följande belopp (beloppen uteslutna här). - Eva G.-C. yrkade att de åsatta taxeringarna skulle undanröjas. Till stöd för sin talan åberopade hon att hon inte uppburit någon inkomst på grund av sitt fastighetsinnehav i Umeå kommun samt att den på avverkningsrätten belöpande mervärdeskatten inbetalats till Länsskattemyndigheten i Västerbottens län. - Riksskatteverket tillstyrkte bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (1994-07-12, Palm, Werner, Berglöf, von Bahr): Enligt 53 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370) är Eva G.-C. skattskyldig i Sverige för inkomst av jordbruksfastighet. Av utredningen i målet får emellertid anses framgå att Eva G.-C:s andel av överskottet av fastigheten i Umeå kommun motsvaras av dels inbetald mervärdeskatt, dels avdragsgill inbetalning på skogskonto. Någon inkomst att beskatta vid 1989 års taxering föreligger vid sådant förhållande inte. Hennes talan skall därför bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten ändrar kammarrättens dom och undanröjer Eva G.-C. åsatta taxeringarna till statlig och kommunal inkomstskatt. (fd III 1994-06-13, Holmström)

*REGI

*INST