RÅ 1994 not 481

Ansökan av Stiftelsen Solgård om återställande av försutten tid

Not 481. Ansökan av Stiftelsen Solgård om återställande av försutten tid. - Kammarrätten i Stockholm meddelade den 8 december 1993 dom i mål om bygglov m.m. avseende fastigheten Moränängen 35 i Stockholms kommun. Domen vann laga kraft. - Stiftelsen Solgård ansökte genom Lars S. om återställande av försutten tid för att överklaga kammarrättens dom. Lars S. anförde att han efter en resa till Egypten och Israel ådragit sig en sjukdom som besvärat hans uppmärksamhet så att tiden för överklagande hann försittas. - Regeringsrätten (1994-07-12, Palm, Berglöf, von Bahr): Vad stiftelsen anfört utgör inte skäl för att återställa tiden för att överklaga kammarrättens dom. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1994-06-28, Sandbäck)

*REGI

*INST