RÅ 1994 not 482

Ansökan av Bröderna Magnusson lantbruks AB om återställande av försutten tid

Not 482. Ansökan av Bröderna Magnusson lantbruks AB om återställande av försutten tid. - Länsrätten i Skaraborgs län meddelade den 14 april 1994 dom i mål om utdömande av vite för Bröderna Magnussons lantbruks AB enligt arbetsmiljölagen. - I ansökningen anhöll bolaget om återställande av försutten tid för att överklaga länsrättens dom. Bolaget anförde i huvudsak följande. Länsrätten hade inte bilagt den fullföljdshänvisning som angetts i domen. Den saknar sålunda fullföljdshänvisning. Vidare har länsrätten underlåtit att delge ombudet domen. Under alla förhållanden skulle ombudet har underrättats om att domen delgetts bolaget. Enligt en ingiven fullmakt ägde ombudet behörighet att mottaga dom i målet. På grund av stor arbetsbelastning, helgdagar och semester hade ombudet hos länsrätten efterhört när domen blivit delgiven bolaget först när tiden för överklagande löpt ut. Underlåtenheterna att meddela fullföljdshänvisning och att delge ombudet domen utgjorde laga förfall för bolaget att inte i rätt tid ha överklagat domen. - Regeringsrätten (1994-07-12, Palm, Berglöf, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten konstaterar först att länsrättens dom innehöll texten "HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga Dv 3103 d)." Om, som bolaget gör gällande, denna bilaga saknats hade det ålegat bolaget att hos länsrätten förhöra sig om dess innehåll. Vad bolaget anfört i denna del utgör därför inte skäl att bifalla ansökningen. - Vad angår delgivningen av länsrättens dom har, såvitt framgår av länsrättens akt, dels ett exemplar av domen expedierats till bolaget den 14 april 1994 varefter den delgetts behörig ställföreträdare för bolaget den 20 april 1994, dels ett exemplar av domen den 14 april 1994 expedierats genom telefax till bolagets ombud. Vad bolaget anfört om att ombudet inte delgivits domen utgör vid sådant förhållande inte skäl för bifall till ansökningen. - Inte heller i övrigt har anförts omständigheter som utgör skäl för att återställa den försuttna tiden för att överklaga länsrättens dom. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1994-06-28, Sandbäck)

*REGI

*INST