RÅ 1994 not 488

Mål återförvisat när kammarrätt felaktigt underlåtit att pröva yrkande om inhibition

Not 488. Överklagande av Ebbe K. ang. avvisande av talan. - Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun (1994-04-26) uppdrog åt stadsbyggnadsförvaltningen att dels genomföra viss inlösen av mark, dels utföra utbyggnad av viss gata och vändplan. - I skrivelse till Kammarrätten i Jönköping yrkade Ebbe K. bl.a. att kammarrätten skulle meddela verkställighetsförbud rörande kommunstyrelsens beslut. Han anförde till stöd för sin talan bl.a. att beslutet innebar omfattande men för honom och kränkte hans enskilda rätt. - Kammarrätten i Jönköping (1994-06-01, Nordling, Stridbeck, Träff): Ebbe K. har yrkat att kammarrätten enbart skall meddela förbud mot verkställighet (inhibition) av det överklagade kommunala beslutet. - Inhibition kan meddelas enligt den allmänna föreskriften om interimistiska beslut som finns i 28 § förvaltningsprocesslagen (1971:291). Enligt denna föreskrift har domstol, som skall pröva besvär, en allmän rätt att meddela interimistiska beslut, däribland inhibition av ett överklagat kommunalt beslut. De närmare förutsättningarna för sådana interimistiska beslut anges emellertid ej i lagen. Syftet med föreskriften är att domstolen skall ha möjlighet att förhindra en verkställighet i det fall då det är av stor betydelse för klaganden att ett överklagat beslut inte länder till efterrättelse, innan saken slutligt prövats av domstolen. En prövning av ett inhibitionsyrkande förutsätter således att besvär i huvudsaken föreligger. - En nödvändig förutsättning för att domstolen skall kunna pröva ett överklagande av ett kommunalt beslut i sak, dvs. huruvida det kommunala beslutet skall upphävas, är att klaganden före klagotidens utgång framställer ett yrkande härom. Ebbe K. har emellertid inte inkommit med något sådant yrkande inom angiven tid, varför en laglighetsprövning av kommunstyrelsens beslut är utesluten i målet. Förbud mot verkställighet av kommunstyrelsens beslut kan därför ej meddelas. - Kammarrätten avvisar Ebbe K:s inhibitionsyrkande. - Ebbe K. yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva kammarrättens avvisningsbeslut och meddela verkställighetsförbud. Vidare yrkade han att målet skulle återförvisas till kammarrätten för laglighetsprövning av Kommunstyrelsens i Lindesberg beslut den 26 april 1994, KS § 62. - Regeringsrätten (1994-07-14, Palm, Wadell, Berglöf, Werner, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av handlingarna i målet framgår att Ebbe K. har överklagat kommunstyrelsens beslut och i samband därmed hemställt om verkställighetsförbud. Kammarrättens beslut att avvisa Ebbe K:s inhibitionsyrkande har således saknat fog och skall upphävas. Målet skall återförvisas till kammarrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens beslut och visar målet åter till kammarrätten för ny behandling. (fd III 1994-06-28, Lundgren)

*REGI

*INST