RÅ 1994 not 49

Not 49. Ansökan av Iris J., Kenneth J., Ing-Britt J. och Alf J. om rättsprövning av beslut om tillstånd till

expropriation. - Regeringen (Kommunikationsdepartementet 1993-09-02) meddelade med stöd av 2 kap. 2 § och 3 kap. 4 §expropriationslagen Banverket expropriationstillstånd för utbyggnad av Västkustbanan till dubbelspår mellan

Kungsbacka och Fjärås, Hallands län. - Iris J. m.fl. yrkade i ansökan om rättsprövning att regeringens beslut om

expropriationstillstånd skulle upphävas och att beslutet skulle inhiberas i avvaktan på slutligt ställningstagande. Som grund för yrkandena anfördes i huvudsak följande. Regeringen hade inte gett ägarna till fastigheterna Söderå 1 och 2 i centrala Kungsbacka tillfälle att ge synpunkter på länsstyrelsens yttrande. Av själva

regeringsbeslutet framgick heller inte att de motsatt sig expropriationstillståndet. Det sagda i förening med att regeringen överlåtit på Banverket att underrätta berörda sakägare om beslutet innebar risker ur

rättssäkerhetssynpunkt. Risk fanns att tiden för

rättsprövning försuttes. - Regeringsrätten (1994-02-03, M. Sjöberg, Brink, Berglöf, von Bahr, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall

Regeringsrätten på ansökan av enskild part pröva om

avgörandet i ett ärende strider mot någon rättsregel på det sätt som sökandena angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. - Sökandena har till stöd för sin talan åberopat vissa formella brister vid ärendets handläggning hos regeringen och i regeringens beslut. - Regeringsrätten finner inte att regeringens beslut strider mot någon rättsregel på det sätt som Iris J. m.fl. angivit. Inte heller framgår det klart av omständigheterna i ärendet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut står fast. (fd I 1994-01-12, Sandbäck)

*REGI

*INST