RÅ 1994 not 490

Fråga om avskrivning av överklagande p.g.a. att talan förfallit (rättsprövningsärende) / Regeringsbeslut om avskrivning av ärende ang. tillämpning av allmänna ordningsstadgan (avslag)

Not 490. Ansökan om rättsprövning av Viveka R. av ett beslut ang. tillämpning av allmänna ordningsstadgan. - Genom ett beslut den 4 juni 1993 föreskrev Polismyndigheten i Handen med stöd av allmänna ordningsstadgan (1956:617) att Viveka R., i egenskap av arrendator och innehavare av Nickstabadets campingområde i Nynäshämn, skulle anlita och bekosta två ordningsvakter vid campingområdet under tiden den 25 juni 1993 kl. 12.00 till den 26 juni 1993 kl. 03.00. - Viveka R. överklagade beslutet till Länsstyrelsen i Stockholms län. Genom ett beslut den 21 juni 1993 avslog länsstyrelsen överklagandet. - Viveka R. fullföljde sin talan. - Regeringen (Justitiedepartementet, 1993-09-09): Den tid som polismyndighetens beslut omfattar har numera löpt ut. Regeringen avskriver därför ärendet. - I ansökningen yrkade Viveka R. att Regeringsrätten skulle upphäva regeringens, länsstyrelsens och polismyndighetens beslut. Hon anförde bl.a. följande. Med hänsyn till att samma fråga kunde förväntas uppkomma kommande midsomrar var det av vikt att få rättsfrågan slutligen avgjord. Hon ansåg därför att regeringen borde ha avgjort ärendet i sak. - Regeringsrätten (1994-07-14, Palm, Wadell, Berglöf, Werner, von Bahr): Skälen till Regeringsrättens avgörande. Viveka R. har inte anfört någon omständighet som visar att regeringens beslut att avskriva ärendet strider mot någon rättsregel. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i ärendet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd III 1994-06-28, Sandbäck)

*REGI

*INST