RÅ 1994 not 491

Avvisat (skrivelse från länsstyrelse rörande tolkning av lag innefattade inte något överklagbart beslut) / Skrivelse från länsstyrelse rörande tolkning av lag innefattade inte något överklagbart beslut (rättsprövningsärende)

Not 491. Ansökan om rättsprövning av Sven-Erik L. ang. en skrivelse rörande tolkning av lag. - I en skrivelse till Sven-Erik L. anförde Länsstyrelsen i Västerbottens län (1993-12-14): Beträffande tolkningen av 3 § rennäringslagen (1971:437, ändr. 1993:36) gäller enligt länsstyrelsen att renskötsel i Västerbottens län får bedrivas hela året ovan odlingsgränsen på såväl enskild som statlig mark. - I ansökningen yrkade Sven-Eric L. såsom uppgiven företrädare för Jägarnas Riksförbund/LJ, Avd. 2406, rättsprövning av länsstyrelsens skrivelse. - Regeringsrätten (1994-07-14, Palm, Wadell, Berglöf, Werner, von Bahr): Rättsprövning innebär att Regeringsrätten under de förutsättningar som anges i lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut prövar om ett beslut av regeringen eller en förvaltningsmyndighet strider mot någon rättsregel. - Skrivelsen från Länsstyrelsen i Västerbottens län innefattar inte något beslut. Ansökningen kan därför inte prövas. - Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd III 1994-06-28, Sandbäck)

*REGI

*INST