RÅ 1994 not 492

Avvisat (ansökan avseende länsstyrelsebeslut som inte överklagats)

Not 492. Ansökan om rättsprövning av Roland M. av ett beslut ang. renskötsel. - Länsstyrelsen i Västerbottens län (1994-01-10) lämnade framställningar från bl.a. Roland M. rörande renskötsel utan åtgärd. - Roland M. ansökte om rättsprövning. - Regeringsrätten (1994-07-14, Palm, Wadell, Berglöf, Werner, von Bahr): Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att rättsprövning kan gälla endast sådana beslut som inte skulle ha kunnat överprövas i annan ordning. I 99 § rennäringslagen (omtryckt 1993:36) föreskrivs att länsstyrelsens beslut enligt lagen får - bortsett från ett här inte aktuellt undantag - överklagas hos kammarrätten eller Statens jordbruksverk. Vid angivna förhållanden kan det beslut som den av Roland M. kritiserade skrivelsen innehåller inte bli föremål för rättsprövning. - Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd III 1994-06-28, Sandbäck)

*REGI

*INST