RÅ 1994 not 499

Extraordinära besvär (avvisat, fastighetstaxering)

Not 499. Överklagande och besvär i särskild ordning av Gerard H. avseende 1990 års allmänna fastighetstaxering. - Gerard H:s fastighet Åkaren 29, Stockholms kommun, åsattes vid 1990 års allmänna fastighetstaxering taxeringsvärdet 719 000 kr, varav markvärde 481 000 kr och byggnadsvärde 238 000 kr. Gerard H. yrkade i besvär att markvärdet skulle sänkas till 450 000 kr. - Skattemyndigheten hemställde om avslag på besvären. - Länsrätten i Stockholms län (1992-03-19, Kullander): Inom varje värdeområde har riktvärdet för tomtmark bestämts med ledning av köpeskillingar som erlagts för fastigheter inom samma område. Riktvärdet avser därför en för värdeområdet normalstor tomt, för vilken även i övrigt råder förhållanden som är normala för området. Frågan i målet gäller sålunda om de i besvären anförda förhållandena rörande fastighetens topografi är sådana att de kan anses avvika från vad som är normalt i det aktuella området och om avvikelsen från det normala är så stor att den påtagligt inverkar på fastighetens värde enligt de förutsättningar för säregna förhållanden som framgår av 7 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen. Enligt länsrättens mening har i målet inte framkommit skäl för en sådan justering av riktvärdet. - Av 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen framgår att den som innehar mark med tomträtt vid fastighetstaxering skall anses som ägare av marken. Denna skall därför tillsammans med tomträttshavarens byggnad på densamma enligt 4 kap.3 och 5 §§ nämnda lag taxeras som en taxeringsenhet. - Taxeringsvärdet för taxeringsenhet skall enligt 5 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen bestämmas till belopp som motsvarar 75 procent av taxeringsenhetens marknadsvärde. Marknadsvärdet skall bestämmas med hänsyn till den genomsnittliga prisnivån under 1988. Beräkningen av taxeringsvärdet skall ske med utgångspunkt i föreskrivna kombinationer av värdefaktorer som indelats i klasser, och i för dem anvisade riktvärden för det område där taxeringsenheten är belägen. Vilka riktvärden som skall gälla inom ett område har bestämts med ledning av statistisk bearbetning av samtliga kända representativa fastighetsförsäljningar inom området under 1981-1988. - De värderingsregler som nu nämnts gäller för alla fastighetstyper och således även för sådan fastighet som innehas med tomträtt. Hänsyn till privaträttsliga förpliktelser kan vid fastighetstaxeringen endast tas i de fall som anges i 5 kap. 3 § fastighetstaxeringslagen, nämligen vid servitut och liknande eller vid inskränkningar som enligt tomträttskontrakt gäller om markens utnyttjande. Enbart den omständigheten att fastigheten innehas med tomträtt medför inte att taxeringsvärdet för denna taxeringsenhet skall bestämmas lägre än för likartade fastigheter, som innehas med äganderätt. - Länsrätten bifaller ej besvären. - Hos kammarrätten fullföljde Gerard H. sin talan och yrkade härutöver att markvärdet för fastigheten skulle justeras med hänsyn till radonförekomst. Han åberopade mätrapport av den 10 februari 1993 som utvisade ett årsmedelvärde om 150 becquerel per kubikmeter. - Skattemyndigheten medgav att fastighetens byggnadsvärde skulle sättas ned med 60 000 kr med hänsyn till radonförekomsten. I övrigt bestred skattemyndigheten bifall till överklagandet. - Kammarrätten i Stockholm (1993-06-15, Anclow, Svensson Fryklund): Vad avser fastighetens topografiska förhållanden finner kammarrätten i likhet med länsrätten att dessa inte föranleder någon nedsättning av fastighetens taxeringsvärde. Vad däremot avser radonförekomsten föreligger enligt kammarrättens mening skäl för nedsättning av fastighetens byggnadsvärde med anledning härav. Skäl att justera fastighetens markvärde har inte framkommit. - Vad avser frågan med vilket belopp justering skall ske är kammarrätten - vid prövningen av de nu aktuella besvären - bunden av det yrkande som Gerard H. framställt hos länsrätten inom ordinarie besvärstid, således en nedsättning om 31 000 kr av fastighetstaxeringsvärdet. Byggnadsvärdet skall justeras med detta belopp. - Kammarrätten bestämmer taxeringsvärdet för fastigheten Åkaren 29 i Stockholms kommun till 688 000 kr varav 481 000 kr utgör markvärde och 207 000 kr utgör byggnadsvärde. - Hos Regeringsrätten yrkade Gerard H. nedsättning av taxeringsvärdet för fastigheten Åkaren 29 med ytterligare 60 000 kr. Härvid gjorde han, till fullföljd av sin hos kammarrätten förda talan, gällande att markvärdet på grund av tomtens topografi borde sättas ned med 31 000 kr jämfört med det värde som bestämts enligt för området tillämpliga riktvärden. Han anförde vidare med åberopande av rätt till besvär i särskild ordning att taxeringsvärdet borde sättas ned med hela det belopp 60 000 kr som skattemyndigheten i kammarrätten godtagit som värdeminskning på grund av radondotterhalt i byggnaden. - Regeringsrätten (1994-07-29, Björne, Brink, B. Sjöberg, Lindstam, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Såvitt gäller Gerard H:s till Regeringsrätten fullföljda talan saknas skäl att meddela prövningstillstånd. - I fråga om hans i särskild ordning förda talan gäller enligt 23 kap. 2 § punkterna 7 och 8 fastighetstaxeringslagen (1979:1152) att den kan prövas endast om fastigheten åsatts väsentligt annorlunda taxering än som bort ske. Med en väsentligt annorlunda taxering avses enligt rättspraxis att en rättelse skulle leda till en värdeändring av minst 20 procent (jfr RÅ 1985 1:53), eller i förevarande fall ca 138 000 kr. Den av Gerard H. yrkade nedsättningen uppgår till lägre belopp. Hans talan i denna del kan därför inte prövas. - Regeringsrättens avgörande. - Regeringsrätten vägrar prövningstillstånd såvitt gäller Gerard H:s hit fullföljda talan. Kammarrättens avgörande i den delen står därför fast. - Regeringsrätten avvisar Gerard H:s talan i övrigt. - Regeringsråden Brink och B. Sjöberg deltog inte vid avgörandet av frågan om prövningstillstånd. (fd I 1994-07-26, Klint).

*REGI

*INST