RÅ 1994 not 50

Ansökan av Håkan F. om rättsprövning av beslut att anta detaljplan

Not 50. Ansökan av Håkan F. om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. - Kommunfullmäktige i Skövde kommun antog genom beslut den 27 november 1989 en detaljplan för Klasborgs golfbana m.m. Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län avvisat överklaganden av bl.a. Håkan F. och Risto R., fann regeringen (Bostadsdepartementet) i beslut den 29 mars 1990 att avvisningarna var riktiga och avslog

överklagandena. På talan av Risto R. biföll Regeringsrätten i beslut den 28 november 1991 dennes ansökan om

rättsprövning i fråga om hans rätt att överklaga

kommunfullmäktiges beslut och visade detaljplaneärendet åter till regeringen för ny behandling (RÅ 1991 ref. 80). Sedan regeringen på grund härav återförvisat Risto R:s ursprungliga överklagande till länsstyrelsen för prövning i sak, avslog regeringen (Miljö- och naturresursdepartementet) i beslut den 6 augusti 1992 av denne dit fullföljda besvär. Regeringsrätten förklarade slutligen i dom den 28 oktober 1993, mål nr 4658-1992, i anledning av ny ansökan av Risto R. om rättsprövning, att regeringens sistnämnda beslut skulle stå fast. - Håkan F. och en annan klagande påkallade i skrivelser till länsstyrelsen förnyad besvärsprövning av kommunfullmäktiges beslut om antagande av planen för Klasborgs golfbana. Länsstyrelsen tog i beslut den 5 maj 1992 inte upp deras talan till prövning med motiveringen att fullmäktiges beslut vunnit laga kraft gentemot dem båda sedan deras talan avvisats genom regeringsbeslutet den 29 mars 1990 och någon rättsprövning av beslutet inte begärts av dem. Sedan Håkan F. överklagat länsstyrelsens avvisningsbeslut anförde regeringen (Miljö- och naturresursdepartementet) i beslut den 3 december 1992, M92/2020/9, såvitt nu är i fråga, att regeringen inte vidtog någon åtgärd med anledning av

Håkan F:s begäran om att detaljplanen skulle prövas på nytt. - I skrivelse, som inkom till Regeringsrätten den 5 mars 1993, begärde Håkan F. rättsprövning av regeringens beslut den 3 december 1992 beträffande detaljplanen, alternativt resning i ärendet. Han yrkade att

Regeringsrätten skulle fastslå att han var sakägare i fråga om Klasborgs golfbana m.m. Till stöd för sin talan anförde han i huvudsak följande. Regeringen hade avvisat hans önskemål om att erhålla den rätt som Risto R. fick genom Regeringsrättens beslut den 28 november 1991, dvs. att bli sakägare i målet. Samma rätt skall gälla alla som

överklagade till regeringen i samma mål även om det bara var en som fört saken vidare som pilotfall. -

Regeringsrätten (1994-02-03, M. Sjöberg, Brink, Berglöf, von Bahr, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Håkan F:s framställning avser en ansökan om rättsprövning alternativt resning i det av regeringen den 3 december 1992 avgjorda ärendet. - Enligt 3 § lagen (1988:205) om

rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall ansökan om sådan prövning ha kommit in till Regeringsrätten inom tre månader från dagen för det beslut ansökningen avser.

Håkan F:s ansökan har kommit in efter utgången av den angivna tiden. Den kan därför inte tas upp till prövning. - Beträffande yrkandet om resning har inte Håkan F. anfört sådana omständigheter som utgör skäl för resning. -

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar

ansökningen om rättsprövning och avslår yrkandet om

resning. (fd I 1994-01-12, Sandbäck)

*REGI

*INST