RÅ 1994 not 515

Överklagande prövas trots att klaganden avlidit (kommunalbesvär) / Tillsättningsbeslut upphävt enär den utnämnde saknade föreskriven kompetens

Not 515. Överklagande av Curt S. ang. laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900). - Landstinget i Gävleborgs län (1992-09-23) förordnade Tomas S. som klinikchef/övertandläkare vid viss klinik under förutsättning att han uppvisade bevis om specialistkompetens inom området. - Curt S. överklagade. - Kammarrätten i Sundsvall (1992-12-18, Carlsson samt de särskilda ledamöterna Jonsson och Nylund; Wennerström och Norling skiljaktiga): Vid laglighetsprövning i ett mål enligt 10 kap 8 § kommunallagen skall ett överklagat beslut upphävas om det inte har tillkommit i laga ordning, beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget, det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller om beslutet strider mot lag eller annan författning. Prövningen är därför begränsad till beslutets laglighet och kan inte avse dess lämplighet. Kammarrätten har därför inte att i förevarande typ av mål att ingå i en prövning av rena lämplighetsfrågor, såsom hur en avvägning av de olika sökandenas meriter för tjänsten med avseende på skicklighet m.m. bör utfalla. - Det överklagade tjänstetillsättningsbeslutet avser tjänst som chef vid en enhet för specialisttandvård. I förordningen (1985:884) om behörighet till vissa tjänster inom folktandvården och om tillsättning av sådana tjänster finns föreskrifter om behörighet till nämnda tjänster. Enligt 3 § i förordningen är den behörig till en tjänst som chef vid en enhet för specialisttandvård som har specialistkompetens inom den specialitet som utövas vid enheten. I det överklagade beslutet har uttryckligen föreskrivits att tillträde sker enligt överenskommelse när bevis om specialistkompetens uppvisats. Beslutet att tillsätta Tomas S. på tjänsten är alltså villkorat på så sätt att han kan tillträda tjänsten bara om han uppfyller kravet på specialistkompetens och han kan därför i det överklagade beslutet inte anses ha blivit tillsatt på tjänsten med mindre han uppfyller detta villkor. Något förbud mot att förena ett tjänstetillsättningsbeslut med villkor av olika slag innehåller inte förordningen och i denna har inte heller föreskrivits att kravet på specialistkompetens måste föreligga redan i tillsättningsögonblicket. Ett sådant krav skulle för övrigt i ett fall som detta lägga hinder i vägen för en arbetsgivare att bland de sökande välja den till tjänsten som i tillträdesögonblicket inte bara uppfyller de formella kraven utan även i övrigt är den som ur skilda aspekter bedöms mest lämpad för tjänsten. - På de skäl som upptagits nu kan genom vad Curt S. anfört inte anses visat vare sig att det överklagade beslutet strider mot den av honom åberopade författningen eller att beslutet eljest är olagligt i den mening 10 kap 8 § kommunallagen innehåller. Grund att upphäva beslutet saknas därför. - Kammarrätten lämnar besvären utan bifall. - I överklagande yrkade Curt S., som avlidit den 17 december 1993, att landstingets beslut skulle upphävas. - Regeringsrätten (1994-08-25, Palm, Wadell. Bouvin, Berglöf, Werner): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 3 § förordningen (1985:884) om behörighet till vissa tjänster inom folktandvården och om tillsättning av sådana tjänster är den behörig till en tjänst som chef vid en enhet för specialisttandvård som har specialistkompetens inom den specialitet som utövas vid enheten. Det överklagade tillsättningsbeslutet avser en tjänst som klinikchef/övertandläkare vid specialistkliniken för oralkirurgi i Gävle. För behörighet till tjänsten krävs i enlighet med nämnda bestämmelse specialistkompetens. Enär Tomas S. vid tidpunkten för landstingsstyrelsens arbetsutskotts tjänstetillsättningsbeslut inte innehade föreskriven specialistkompetens strider beslutet mot angivna bestämmelse. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom och landstingsstyrelsens arbetsutskotts beslut. (fd III 1994-08-09, Belfrage)

*REGI

*INST