RÅ 1994 not 518

Överklagande av Alf L. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Alf L. begärde att få ta del av vissa handlingar

Not 518. Överklagande av Alf L. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Alf L. begärde att få ta del av vissa handlingar. - Skolstyrelsen i Åstorps kommun (1993-12-05): Du har i skrivelse, som inlämnades på Skolkansliet 1993-10-20, begärt handlingar vilka Du har preciserat med numrering 1-74. Du har i denna skrivelse dessutom begärt ytterligare handlingar till punkterna 9, 10, 13, 14 och 29. - Undertecknad konstaterar att den nu aktuella begäran om handlingar beträffande punkterna 1-60 är identisk med begäran om handlingar som tidigare har besvarats. - Beträffande punkterna 61-63 och 67-73 kan konstateras att begärda handlingar inte finns och således inte kan utlämnas. - Punkterna 64-66 och 74 besvaras med kopia av skolstyrelsens beslut i de olika ärendena. - Alf L. yrkade att kammarrätten skulle ålägga skolstyrelsen att lämna ut de handlingar han begärt den 20 oktober 1993. Han ville även att kammarrätten vid sin behandling av överklagandet skulle beakta vissa beslut av justitieombudsmannen. Han anförde bland annat följande. Han hade den 1 juli 1993 begärt att få ut handlingar enligt 60 punkter. Denna begäran hade han inte fått något svar på. Kammarrätten borde beakta att skolstyrelsen inte besvarat hans begäran om handlingar med grundlagsenlig skyndsamhet. - Kammarrätten i Göteborg (1994-04-14, Jarnevall, Häggbom, Fredrickson): Vad Alf L. anfört om försumlighet hos skolstyrelsen vid handläggning av olika ärenden ankommer inte på kammarrätten att pröva. Frågan om Alf L:s begäran om handlingar av den 1 juli 1993 handläggs av kammarrätten i mål nr 9437-1993. - I målet har inte visats att de handlingar som Alf L. har begärt utlämnade i sin skrivelse den 20 oktober 1993 och som inte redan har lämnats ut till honom förvaras hos skolstyrelsen. - Kammarrätten avslår överklagandet. - Alf L. vidhöll sin begäran om att få ta del av handlingar hos den tidigare Skolstyrelsen i Åstorps kommun, numera Barn- och Utbildningsnämnden i kommunen. - Regeringsrätten (1994-08-25, Palm, Wadell, Bouvin, Berglöf, Werner) fastställde kammarrättens dom. (fd III 1994-08-09, Belfrage)

*REGI

*INST