RÅ 1994 not 537

Tillämpning av bestämmelserna om förenklad delgivning

Not 537. Överklagande av Bostadsrättsföreningen Norrbotten ang. avvisande av talan. - Genom dom den 15 mars 1994 avgjorde Kammarrätten i Stockholm ett mål angående föreningens taxering till statlig inkomstskatt 1989 och 1990. - Föreningen överklagade domen. - Kammarrätten i Stockholm (1994-06-14, Rydholm, Ganting, Gustafson): Enligt 7 § första stycket förvaltningsprocesslagen och lämnad information om hur man överklagar skulle överklagandet ha kommit in till kammarrätten inom två månader från den dag bostadsrättsföreningen fick del av den överklagade domen. Kammarrättens dom har, med tillämpning av bestämmelserna i 3 a § och 19 § tredje stycketdelgivningslagen, delgivits föreningen den 1 april 1994. Överklagandet kom in först den 7 juni 1994 och således för sent. - Kammarrätten avvisar överklagandet. - Föreningen överklagade avvisningsbeslutet och anförde bl.a. följande. Den 8 april 1994 fick föreningens ombud Annika Magnusson, som var anställd hos Stockholms Fastighetsägareförening, del av kammarrättens beslut av den 15 mars 1994 angående besvär i särskild ordning. Beslutet hade också diarieförts hos Stockholms fastighetsägareförening den 8 april 1994. Vid kontakt med en tjänsteman vid kammarrätten fick hon bekräftat att sista dagen för att överklaga var den 8:e två månader senare, dvs. onsdagen den 8 juni 1994. Klagandeskriften kom in den 7 juni. - Regeringsrätten (1994-09-22, Tottie, Swartling, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Bestämmelser om s.k. förenklad delgivning finns i 3 a § delgivningslagen (1970:428). Under de förutsättningar som anges i paragrafen får delgivning med den som är part ske genom att myndigheten sänder handlingen med posten till den sökte under hans senast kända adress och minst en dag senare skickar ett meddelande om att handlingen har sänts. I 19 § tredje stycket delgivningslagen sägs att delgivning skall anses ha skett enligt 3 a § när två veckor förflutit från det att meddelandet skickades med posten och det inte med hänsyn till omständigheterna framstår som osannolikt att handlingen före tvåveckorstidens utgång kommit fram till den söktes senast kända adress. - I målet har kammarrätten följt bestämmelserna i 3 a § delgivningslagen. Av anteckningar på kammarrättens dagboksblad framgår att rättens beslut av den 15 mars 1994 sändes till ombudet påföljande dag under adress Box 12871, 112 98 Stockholm samt att meddelande härom skickades till henne den 18 mars. Någon omständighet som gör det osannolikt att beslutet inom tvåveckorstiden kommit fram till ombudet under hennes i målet uppgivna adress har inte förekommit. Enligt 19 § tredje stycket delgivningslagen skall beslutet vid sådant förhållande anses ha delgetts ombudet den 1 april 1994. Överklagandet av beslutet kom således in för sent. Kammarrättens nu överklagade avvisningsbeslut skall därför fastställas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens avvisningsbeslut. (fd I 1994-09-28, Widström)

*REGI

*INST