RÅ 1994 not 538

Beslut av rent förberedande art? (yttrande till Koncessionsnämnden för miljöskydd)

Not 538. Överklagande av Lilian H. ang. avvisande av talan i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen. - Miljönämnden i Landskrona beslutade den 6 maj 1993, § 27, att avge yttrande över en ansökan om ändring av villkor avseende behandling av dräneringsvatten från en gipsdeponi vid Gråen i kommunen. - Lilian H. överklagade miljönämndens beslut och anförde att en av de ledamöter som deltog i nämndens beslut hade varit jävig. - Kammarrätten i Göteborg (1993-06-21, Dyhre, Svensson, Hirvelä) avvisade överklagandet med följande motivering: Av 10 kap. 2 § kommunallagen framgår att ett nämndbeslut som är av rent förberedande art inte får överklagas. - Hydro Supra AB har hos Koncessionsnämnden för miljöskydd ansökt om ändring av villkor avseende behandling av dräneringsvatten från en gipsdeponi i Landskrona kommun. Koncessionsnämnden har berett Landskrona kommun tillfälle till yttrande över ansökningen. Med anledning härav har kommunstyrelsen remitterat ärendet till miljönämnden, som yttrat sig till kommunstyrelsen genom det nu överklagade beslutet. Kommunstyrelsen har härefter den 12 maj 1993, § 122, beslutat att avge yttrande i enlighet med miljönämndens förslag. Miljönämndens beslut är därmed av rent förberedande art och får inte överklagas. - I Regeringsrätten yrkade Lilian H. att kammarrättens avvisningsbeslut skulle undanröjas och målet återförvisas till kammarrätten för förnyad prövning. - Regeringsrätten (1994-09-23, Tottie, Bouvin, Swartling, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av handlingarna i målet framgår att Miljönämndens i Landskrona kommun yttrande den 6 maj 1993, § 27, över Hydro Supra AB:s ansökan avgivits inte bara till kommunstyrelsen inför dess ställningstagande till ansökningen utan också direkt till Koncessionsnämnden för miljöskydd i anledning av remiss därifrån till miljönämnden. Yttrandet kan därför inte anses som ett sådant beslut av rent förberedande art som enligt 10 kap. 2 § kommunallagen inte får överklagas. Kammarrättens beslut att avvisa Lilian H:s överklagande har således saknat fog och skall upphävas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens beslut och visar målet åter till kammarrätten för ny behandling. (fd I 1994-09-08, Widström)

*REGI

*INST