RÅ 1994 not 540

Beslut om registrering av område för älgjakt kunde överklagas hos kammarrätten (avvisat) / Avvisat (beslut om registrering av område för älgjakt kunde överklagas hos kammarrätten)

Not 540. Ansökan om rättsprövning av Urban S. ang. registrering av område för älgjakt. - Urban S. ansökte den 10 januari 1994 hos Länsstyrelsen i Västerbottens län om registrering av område för älgjakt på fastigheten Ammarnäs 2:74 i Sorsele. Länsstyrelsen fattade den 28 april 1994 beslut om registrering av särskilt licensområde, s.k. B-område. - I ansökningen yrkade Urban S. om rättsprövning av länsstyrelsens beslut. - Regeringsrätten (1994-09-28, Björne, Brink, B. Sjöberg, Ragnemalm, Rundqvist): Enligt 1 § andra stycket lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut gäller som villkor för att rättsprövning skall ske bl.a. att det är fråga om ett beslut som annars kan prövas av domstol endast efter ansökan om resning. Länsstyrelsens beslut kan emellertid överklagas hos kammarrätten enligt 54 § jaktlagen (1987:259). Det kan således inte bli föremål för rättsprövning. - Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 1994-09-07, Grip)

*REGI

*INST