RÅ 1994 not 541

Ansökan av Lars-Erik J. om återställande av försutten tid för att överklaga ett beslut ang. registrering som fastighetsmäklare. - Länsstyrelsen i Älvsborgs län beslutade den 23 mars 1994 att återkalla Lars-Erik J:s registrering som fastighetsmäklare. Han delgavs beslutet den 2 maj 1994. I skrift, som kom in till länsstyrelsen den 25 maj 1994, överklagade han beslutet. Länsstyrelsen beslutade den 26 maj 1994 att avvisa överklagandet såsom för sent inkommet

Not 541. Ansökan av Lars-Erik J. om återställande av försutten tid för att överklaga ett beslut ang. registrering som fastighetsmäklare. - Länsstyrelsen i Älvsborgs län beslutade den 23 mars 1994 att återkalla Lars-Erik J:s registrering som fastighetsmäklare. Han delgavs beslutet den 2 maj 1994. I skrift, som kom in till länsstyrelsen den 25 maj 1994, överklagade han beslutet. Länsstyrelsen beslutade den 26 maj 1994 att avvisa överklagandet såsom för sent inkommet. - I ansökningen yrkade Lars-Erik J. att den försuttna tiden för att överklaga Länsstyrelsens i Älvsborgs län beslut den 23 mars 1994 skulle återställas. Som skäl anförde han att försändelsen med överklagandet postats den 17 maj 1994 och enligt normal posthantering borde ha varit myndigheten till handa i rätt tid. - Regeringsrätten (1994-09-29, Tottie, Bouvin, Lavin): Lars- Erik J. har inte visat att det föreligger skäl att återställa den försuttna tiden att överklaga länsstyrelsens beslut. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1994-09-13, Karlsson)

*REGI

*INST