RÅ 1994 not 542

Ansökan av Radio Sandviken om återställande av försutten tid för att överklaga ett avgiftsbeslut

Not 542. Ansökan av Radio Sandviken om återställande av försutten tid för att överklaga ett avgiftsbeslut. - Post- och telestyrelsen beslutade den 28 april 1994 att påföra Radio Sandviken "Tilläggsavgift, Ljudrundradio" för tiden den 31 januari till den 1 augusti 1994 med 2 580 kr enligt faktura nr 4001218. - I ansökningen yrkade Radio Sandviken att den försuttna tiden för att överklaga Post- och telestyrelsens beslut den 28 april 1994 skulle återställas och anförde till stöd för ansökningen att någon fullföljdshänvisning aldrig lämnats. - Regeringsrätten (1994-09-29, Tottie, Bouvin, Lavin): Av handlingarna i målet framgår att till Post- och telestyrelsens beslut inte fogades någon fullföljdshänvisning eller annan upplysning om att beslutet kunde överklagas. Med hänsyn till omständigheterna finner Regeringsrätten att den försuttna tiden för överklagande bör återställas. - Regeringsrätten återställer den försuttna tiden för att överklaga Post- och telestyrelsens beslut den 28 april 1994 enligt faktura nr 4001218 och förordnar att Radio Sandviken skall ha rätt att överklaga beslutet till Länsrätten i Stockholms län inom tre veckor från det Radio Sandviken fått del av Regeringsrättens beslut. (fd I 1994-09-13, Karlsson)

*REGI

*INST