RÅ 1994 not 545

Kammarrätts desertionsbeslut upphävdes då delgivningskvitto kvitterats av obehörig person

Not 545. Överklagande av Göteborgs Lokal-TV AB ang. avvisande av talan i mål om vitesföreläggande. - Kammarrätten i Stockholm avvisade i beslut den 28 februari 1994 Göteborgs Lokal-TV AB:s talan mot kammarrättens dom den 23 december 1993. Kammarrätten hänvisade därvid till att bolagets talan anförts för sent. - I överklagande yrkade bolaget att kammarrättens avvisningsbeslut skulle upphävas och anförde i huvudsak följande. Gert E., styrelseledamot och verkställande direktör för Göteborgs Lokal-TV AB, hade först den 17 januari 1994 fått del av kammarrättens dom av den 23 december 1993. Eftersom besvären inkommit till kammarrätten den 7 februari 1994, dvs. inom tre veckor från den 17 januari 1994, hade överklagandet kommit in till kammarrätten i rätt tid. Enligt uppgift var det Leif M. som kvitterat delgivningskvittot den 4 januari 1994. Han var dock inte behörig ställföreträdare för Göteborgs Lokal-TV AB. - Regeringsrätten (1994-10-05, Björne, Ragnemalm, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av handlingarna framgår att kammarrättens dom enligt delgivningskvitto kvitterats den 4 januari 1994 av en hos bolaget anställd person, som inte hade rätt att företräda bolaget. Bolaget har gjort gällande att domen inte delgavs behörig företrädare för bolaget förrän den 17 januari 1994. Vid angivna förhållanden kan ej anses ådagalagt att bolaget fått del av kammarrättens dom under sådan tid att överklagandet till Regeringsrätten vilket inkom till kammarrätten den 7 februari 1994 skett för sent. Kammarrättens avvisningsbeslut skall därför upphävas och överklagandet anses ha skett inom besvärstiden. - Skäl att meddela prövningstillstånd föreligger inte. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens avvisningsbeslut den 28 februari 1994. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens dom den 23 december 1993 i sakfrågan står därför fast. (fd II 1994-09-06, Lundgren)

*REGI

*INST