RÅ 1994 not 55

Överklagande av Janolof J. ang. inkomsttaxering 1986 och 1987

Not 55. Överklagande av Janolof J. ang. inkomsttaxering 1986 och 1987. - Taxeringsnämnden avvek - såvitt nu är i fråga - från Janolof J:s självdeklaration genom att vid beräkning av inkomst av tjänst vägra honom avdrag för

dubbel bosättning i samband med utbildning i Umeå. - I besvär yrkade Janolof J. att bli taxerad i enlighet med deklarationen i angivet hänseende. - Länsskattemyndigheten bestred bifall till besvären. - Länsrätten i Jämtlands län (1989-02-02, Modig): Enligt 20 § kommunalskattelagen kan avdrag i förvärvskällan endast medges för sådana kostnader som är hänförliga till intäkternas förvärvande och

bibehållande. Däremot är kostnader för förvärvskällans

förvärvande, utvidgning eller förbättring inte

avdragsgilla. Kostnader för att genomgå kurser och andra utbildningskostnader, vilka syftar till att utvidga eller förbättra en förvärvsverksamhet är således inte till någon del avdragsgilla. - Av utredningen i målet framgår att Janolof J. var anställd som lärare i Strömsunds kommun, då han 1985 och våren 1986 genomgick utbildning till

talpedagog vid Umeå universitet. Under utbildningstiden erhöll han s.k. utbildningsarvode från Umeå universitet i löneklass L 1:0, vilket var betydligt lägre än hans

ordinarie lön från Strömsunds kommun. Eftersom Janolof J. under utbildningstiden haft reducerade löneförmåner, kan den genomgångna utbildningen inte anses jämställd med fullgörande av tjänst. - Kostnaderna vilka uppkommit i samband med utbildningen får i stället - såsom

taxeringsnämnden har funnit - anses utgöra privata vid taxeringen inte avdragsilla levnadskostnader. - Länsrätten lämnar besvären utan bifall. - I kammarrätten yrkade

Janolof J. att han skulle medges avdrag i enlighet med sin självdeklaration för kostnader föranledda av utbildningen i Umeå till talpedagog. - Skattemyndigheten bestred bifall till besvären. - Kammarrätten i Sundsvall (1991-06-20, Sundin och Carlsson): Janolof J. innehade tjänst som lärare i Strömsunds kommun. Läsåret 1985-1986 genomgick han

utbildning till talpedagog vid Umeå universitet, för vilken utbildning han från universitetet erhöll ett

utbildningsarvode, som på kontrolluppgift rubricerats som "övrig kontant förmån". Annat framgår ej av utredningen i målet än att arvodet för Janolof J. utgjort skattepliktig intäkt, hänförlig till inkomstslaget tjänst. - Fråga i

målet är därför i vad mån Janolof J. skall medges avdrag för ökade levnadskostnader, litteraturkostnad m.m. i anledning av utbildningen. - Avdrag är inte medgivet vid taxeringen för kostnader för förvärvskällans förvärvande

eller dess utvidgning eller förbättring. Som huvudregel medges därför inte avdrag för kostnader nedlagda för t.ex. utbildning ägnad att medföra högre kompetens eller att kvalificera till annan anställning eller tjänst. Avdragsgilla är endast kostnader för fullgörande av tjänst. - Av 32 § anvisningarna punkt 12 kommunalskattelagen framgår, att till skattepliktig intäkt av tjänst räknas bl.a. vuxenstudiebidrag enligt studiestödslagen, timersättning vid grundutbildning för vuxna samt utbildningsbidrag för doktorander. - I praxis har - med avvikelse från tidigare nämnd huvudregel - avdrag medgivits för merkostnad som uppkommit i anledning av deltagande i utbildningar som avses i nyss nämnda anvisningspunkt, ändå att studierna i vissa fall varit ägnade att medföra högre kompetens. - Det utbildningsarvode som Janolof J. uppburit har emellertid inte utgjort någon i nämnda anvisningspunkt omnämnd ersättning. Ej heller har visats eller gjorts sannolikt att Janolof J., som inte uppbar lön för sin tjänst som lärare under den tid utbildningen till

talpedagog pågick, deltagit i utbildningen för fullgörande av tjänst som lärare i Strömsunds kommun eller annan

tjänst. Annat framgår inte heller av handlingarna i målet än att arvodet har utgått som ett bidrag till Jan-Olof J:s utbildning och inte som en ersättning för utförda

prestationer för arbetsgivares eller annans räkning. Vid angivna förhållanden utgör de med utbildningen förenade kostnaderna, såsom länsrätten funnit, vid taxeringen inte avdragsgilla levnadskostnader. Besvären skall därför lämnas utan bifall. - Wennerström var skiljaktig. - I

överklagandet vidhöll Janolof J. sina yrkanden om avdrag för merkostnader på grund av utbildningen vid Universitetet i Umeå med i deklarationerna angivna belopp. -

Riksskatteverket tillstyrkte bifall till besvären. - Regeringsrätten (1994-02-03, Wahlgren, Voss, Wadell, B. Sjöberg, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens

avgörande. Janolof J. har under utbildningstiden från läroanstalten, Universitetet i Umeå, erhållit särskild ersättning, benämnd utbildningsarvode, i enlighet med förordningen (UHÄ-FS 1979:118) om förmåner vid genomgång av utbildning på speciallärarlinje. Arvodet har utgått med belopp motsvarande lön enligt lönegrad L 1:0, eller för tiden september-december 1985 med 26 874 kr och för tiden januari-juni 1986 med 34 499 kr. Arvodet utgör

skattepliktig intäkt och genomgången av utbildningen ifråga är - oavsett att den är ägnad att medföra högre kompetens - att jämställa med fullgörande av tjänst (jfr RÅ 1967

ref. 52 I och III, 1970 ref. 58). - Janolof J. är därför berättigad till avdrag för merkostnader föranledda av utbildningen. På grund härav och då tvist inte råder om storleken av yrkade belopp skall vid 1986 års taxering Janolof J., i stället för schablonavdrag med 1 000 kr, medges avdrag för merkostnader på grund av studier i Umeå med 20 049 kr. Vidare bör det i deklarationen med 156 kr yrkade avdraget för avgift till arbetslöshetskassa medges. Inkomsten av tjänst uppgår härefter till 93 048 kr. Vid 1987 års taxering skall Janolof J. av samma skäl, i stället för schablonavdrag med 3 000 kr, medges avdrag för merkostnader på grund av studier med 22 704 kr. Inkomsten av tjänst uppgår härefter till 106 132 kr. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten ändrar underinstansernas domar och bestämmer Janolof J:s inkomsttaxeringar till följande belopp (här uteslutna). (fd II 1994-01,11, Norgren)

*REGI

*INST