RÅ 1994 not 550

Ansökan av Kent H. om återställande av försutten tid för att överklaga en dom ang. körkort

Not 550. Ansökan av Kent H. om återställande av försutten tid för att överklaga en dom ang. körkort. - Kammarrätten i Stockholm meddelade den 25 april 1994 dom angående återkallelse av Kent H:s körkort. Domen delgavs Kent H. den 12 maj 1994. Kent H. överklagade domen. Besvärsskrivelsen kom in till kammarrätten den 3 juni 1994, dvs. en dag efter det att besvärstiden gått ut. Kammarrätten avvisade överklagandet som för sent inkommit i beslut den 14 juni 1994. - I ansökningen yrkade Kent H. om återställande av försutten tid för att överklaga kammarrättens dom. Till stöd för yrkandet anförde han att överklagandet var poststämplat den 31 maj 1994 och att förseningen därför måste bero på att Postverket hade använt oskälig tid eller att skrivelsen legat hos rätten i box eller på kontor till den 3 juni 1994. - Regeringsrätten (1994-10-07, Dahlman, Werner, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I målet har inte annat framkommit än att besvärsskrivelsen kom in till kammarrätten först fredagen den 3 juni 1994. Av handlingarna framgår att det kuvert vari besvärsskrivelsen var innesluten har frankerats med frankeringsmaskin i Sala tisdagen den 31 maj 1994. Det har inte visats att försändelsen även lämnats för postbefordran denna dag. På grund härav och då postens kunder måste räkna med att postgången kan försenas med någon dag finner Regeringsrätten inte skäl att återställa den försuttna tiden för att överklaga kammarrättens dom. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1994-09-28, Rundqvist)

*REGI

*INST