RÅ 1994 not 555

Ansökan av Suzanne W. och Jan W. om återställande av försutten tid i ärende om bygglov

Not 555. Ansökan av Suzanne W. och Jan W. om återställande av försutten tid i ärende om bygglov. - Genom delegationsbeslut av bygglovschefen beslutade Byggnadsnämnden i Karlstads kommun den 17 juni 1994 att meddela bygglov för om- och tillbyggnad av enfamiljshus på fastigheten Luktärten 1 i Karlstad. Suzanne och Jan W. överklagade beslutet i en skrivelse som kom in till Länsstyrelsen i Värmlands län den 26 juli 1994. Genom beslut den 2 augusti 1994 avvisade länsstyrelsen överklagandet såsom för sent inkommet. - Sökandena ansökte om återställande av den försuttna tiden för att överklaga byggnadsnämndens beslut. De anförde bl.a. följande. Besvärstiden inträffade mitt under deras semesterperiod och de hämtade ut byggnadsnämndens beslut den 4 juli 1994 strax innan de avreste från sin hemort. När de skulle resa hem från Skåne fick de förhinder genom att ett av deras tre barn insjuknade i akut magsjuka. De tvingades därför stanna ytterligare ett dygn och kom hem först på eftermiddagen den 25 juli 1994. På grund av detta blev de sena med inlämnandet av överklagandet, dock med mindre än 24 timmar. De lämnade alltså in överklagandet direkt på förmiddagen den 26 juli 1994 till länsstyrelsens reception. Om de använt post och postat överklagandet dagen innan, hade detta inte varit inne hos länsstyrelsen tidigare än det nu var. - Regeringsrätten (1994-10-10, Dahlman, Werner, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. De omständigheter sökandena anfört utgör inte skäl att återställa den försuttna tiden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1994-09-27, G. Mattsson)

*REGI

*INST