RÅ 1994 not 559

Vitesföreläggande att bortmontera vattentoalett förfallet då den förelagde avlidit / Vitesföreläggande att bortmontera vattentoalett förfallet, då den mot vilken föreläggandet riktats avlidit

Not 559. Överklagande av Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Värmdö kommun ang. vitesföreläggande att bortmontera vattentoalett. - Kammarrätten i Stockholm (1993-05-11) avslog nämndens överklagande av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut att undanröja ett beslut om föreläggande vid vite för Bo G. att bortmontera vattentoalett. - Miljö- och hälsoskyddsnämnden överklagade kammarrättens beslut. - Regeringsrätten (1994-10-11, Björne, Dahlman, Berglöf, Werner): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I målet är upplyst att Bo G. avlidit. Frågan om vitesföreläggande för honom har härigenom förfallit. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avskriver målet. (fd II 1994-09-22, G. Mattsson)

*REGI

*INST