RÅ 1994 not 56

Not 56. Besvär i särskild ordning av Gösta S. ang.

inkomsttaxering 1985. Regeringsrätten biföll genom dom den 30 juni 1993 i mål 835-1991 Riksskatteverkets besvär avseende Gösta S:s inkomsttaxering 1985. Regeringsrätten fann därvid att den s.k. vinstbolagsbestämmelsen i 35 § 3 mom. åttonde stycket kommunalskattelagen i lagrummets vid 1985 års taxering gällande lydelse var tillämplig vid Gösta S:s försäljning under år 1984 av sina aktier i

dåvarande AB Swegmark Invest. Genom beslut den 11 november 1993 (dnr 37631-92/402) medgav Riksskatteverket Gösta S. undantag från nämnda bestämmelse. - Gösta S. yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja resning och nedsätta

inkomsttaxeringarna till de belopp som fastställdes av länsrätten. Alternativt yrkade han att nedsättningen skulle ske genom tillämpning av reglerna om extraordinär

besvärsrätt. - Riksskatteverket tillstyrkte besvären. - Regeringsrätten (1994-02-04, Brink, Bouvin, Berglöf, von Bahr, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt övergångsbestämmelserna till lagen (1972:273) om ändring i kommunalskattelagen får skattskyldig - om

Riksskatteverket har medgivit undantag från den s.k. vinstbolagsbestämmelsen - genom besvär i särskild ordning, som anföres inom sex månader från beslutets dag, föra talan om sådan ändring av sin inkomsttaxering som föranledes av beslutet. Med hänsyn till vad som förekommit i målet

bifaller Regeringsrätten besvären. - Regeringsrättens avgörande. Med ändring av Regeringsrättens dom den 30 juni 1993 nedsätter Regeringsrätten Gösta S:s taxering 1985 till statlig inkomstskatt och kommunal inkomstskatt och bestämmer underlaget för tilläggsbelopp till (beloppen här uteslutna). (fd I 1994-01-13, Schön-Engqvist). Samma dag avgjorde Regeringsrätten ett mål ang. Bengt S:s

inkomsttaxering med samma utgång.

*REGI

*INST