RÅ 1994 not 560

Besvärsrätt (kammarrättens dom i mål om installation av avloppsanläggning gick ej klaganden emot) / Kontraritet (kammarrättens dom i mål om installation av avloppsanläggning gick ej klaganden emot)

Not 560. Överklagande av Kristina B.-L. ang. installation av avloppsanläggning. - Kammarrätten i Göteborg (1994-06-02) avslog Miljö- och hälsoskyddsnämndens i Lysekils kommun överklagande av Länsstyrelsens i Göteborgs och Bohus län beslut den 22 januari 1993, varigenom nämndens beslut att avslå en ansökan av klaganden om att få installera enskild avloppsanläggning upphävdes. - Kristina B.-L. överklagade kammarrättens dom. - Regeringsrätten (1994-10-12, Wahlgren, Berglöf, B. Sjöberg, Swartling, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 33 § förvaltningsprocesslagen följer att Kristina B.-L. får överklaga kammarrättens dom endast om domen har gått henne emot. - Genom domen har kammarrätten avslagit miljö- och hälsoskyddsnämndens överklagande av länsstyrelsens beslut. Kammarrätten har således inte avslagit Kristina B.-L:s ansökan om installation av vattentoalett m.m. utan har i stället godtagit länsstyrelsens uppfattning att nämnden inte haft tillräckliga skäl att avslå hennes ansökan. Detta innebär att kammarrättens dom inte har gått Kristina B.-L. emot och att hon följaktligen inte har rätt att överklaga domen. Hennes överklagande i Regeringsrätten skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd I 1994-09-21, J-E Mattsson)

*REGI

*INST