RÅ 1994 not 562

Framställning av Yngve T. i mål om inkomsttaxering

Not 562. Framställning av Yngve T. i mål om inkomsttaxering. - Yngve T. yrkade att Regeringsrätten skulle "ta av" Kammarrätten i Stockholm dess mål nr 3303-1992, 4223-1992 och 4224-1992 och utse domare som sorterade under Regeringsrätten. - Regeringsrätten (1994-01-13, Björne, Dahlman, Berglöf, Werner, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Kammarrätten har den 6 maj 1993 meddelat beslut i målen 3303-1992 och 4223-1992 samt dom i målet 4224-1992. - Regeringsrätten har vidare den 3 oktober 1994 beslutat att inte meddela prövningstillstånd med anledning av Yngve T:s överklagande av kammarrättens avgöranden i nu nämnda mål (Regeringsrättens beslut i målen 2686-1993, 2687-1993 och 2688-1993). Mot bakgrund härav föranleder det i förevarande mål av Yngve T. framställda yrkandet inte någon Regeringsrättens vidare åtgärd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avskriver målet. (fd II 1994-09-20, Ulfhake Berglund)

*REGI

*INST